All posts tagged as Yang Sun

24 Jul

Budapešť 2017: makačka (tough day)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 24. July 2017 / 2 Comments

Today starts with a photo briefing at 8:00 AM and that means if breakfast starts at 7:00 I have only about five minutes to eat. I leave the hotel at 7:11, entering the underground at 7:16, the metro leaves at 7:21 and I am marking today’s ‘goals’ into the start list. I get off at 7:41, entering the Duna Arena at 7:51 and the photographs’ room at 7:55. I catch the briefing in time covered with sweat :-(

O 8,00 máme dnes foto brífing, to znamená, že ak mám raňajky od 7-mej, tak mám na ne asi 5 minút. O 7,11 odchàdzam z hotela, 7,16 vchádzam do metra, 7,21 metro odchádza a ja si značím “ciele” dňa do štartovej listiny. O 7,41 vystupujem, 7,51 vchádzam do areálu Duna arény a 7,55 do foto roomy. Brífing stíham, akurát mi tečie po chrbte pot :-(

So, what are the rules for photographers? Quite strict. We have one common place for all of us by the pool, another smaller one just above it and also every spectator’s seat, if they don’t come. If they come, we have to let the seat. And since there is no way to get near the pool after the beginning of swimming it’s a huge risk. There is also one place for photographers from big agencies right opposite us. Shooting from the front is allowed for six agency photographers and two ‘ordinary’ photographers when swimmers from their countries are in the water. There is also no bag policy at the pool. Good old Kazan and London.

So, let’s begin. I need to find some spot; it starts in 30 minutes.
I only see Riso Nagy from all Slovak swimmers.

A pravidlá pre fotografov? Dosť striktné. Jedno spoločné miesto pre všetkých pri bazéne, jedno menšie nad týmto miestom na tribúne a tiež hociktoré divácke miesto, ak divák nepríde. Ak príde, má prednosť. Keďže k bazénu sa po začatí pretekov už dostať nedá, tak je to veľký risk. Jedno miesto majú ešte fotomani z veľkých agentúr oproti nám a fotiť z čela môže 6 agentúrnych a 2-ja “obyčajní” fotografi, ak im pláva akurát plavec z ich krajiny. Platí tiež “no bag policy”, žiadne batohy k bazénu. Zlatá Kazaň, zlatý Londýn.

Poďme na to, je 30 min. pred začiatkom, treba si nájsť miesto.
Z výpravy SVK vidím akurát Riša Nagya.

After the morning session, I hurry into the photographer’s room and sort photos. No time for lunch, water, coffee and some scones will do :-(

You have to catch a spot before the afternoon finals an hour before. So, despite having a lot to do I sit on my spot and chat with Martin Sidorjak.

And the finals? Except relays, Yang Sun with Katie Ledecky were no doubt in the spotlight today. Well, Yang a big time :-)
He gave a big hug to re-elected Maglione too :-)

Po skončení doobedia frčím do fotoroomy a triedim foto. Obed som nestihol, som na vode, káve, a pagáčoch :-(

Miesta pred poobedným finále sa obsadzujú už hodinu vopred, a tak aj keď mám prácu, sedím na fotoposte a debatujem s Martinom Sidorjákom.

A finále? Okrem štafiet dnes hviezdili Yang Sun a Katie Ledecky. No a Yang veru poriadne :-)
Vyobjímal aj znovuzvoleného Maglioneho :-)

Coming to the hotel at 9:00 PM. After a shower and a beer, I start to work.

I am finishing at 3:00 AM.
Is it just me or is there actually a lion? :-)

O deviatej prichádzam na hotel a púšťam sa po sprche a pive do práce.

O tretej ráno končím.
Zdá sa mi to, alebo vidím leva? :-)

07 Aug

Kazaň 2015: posledny deň “misie” (the last day of our “mission”)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 7. August 2015 / 0 Comments

Wednesday 5th of August 2015 was the last day of our “mission” on World Championships in Kazan…

Today, I went to the Arena all by myself in the morning.
During the breakfast I noticed two girls who looked like swimmers by their figures :-)
When I was asking for a taxi on reception desk the girls probably found out I was heading to the Arena after seeing my accreditation card on my neck. So, we took a taxi together.
They were swimmers and they travelled from Brazil to Kazan to support.
Quite a distance…

The color is important and blue is very good :-)
According to the color on the accreditation card you have access to particular places. It’s simple, quick and effective. There are sections for organizers, for athletes, for referees and for media. Broadcasters are special category, they are quite respected here. That is because they pay for transmission rights.
There is always someone before particular section who controls the access.

Special colors are also for bibs. The standard color was sky blue. I had this bib the whole time. I could stand on reserved places which weren’t bad at all. If a photographer wanted to go on the pool deck he had just to ask for it. For morning session he must have made the request till 3pm and for finals till 9am. These photographers then got dark blue bib. There were always about ten of them.

I planned to go to the pool deck for the last finals. But in the morning I got hold up for a while with Peter in the hotel and the taxi ride took a bit more. I came to the Arena at about 9.20. But I didn’t mind because reserved places were good as well. And this is not the last event there is, isn’t it? :-)

Bibs came also in third color – dark green. These were, for example, for Giorgio Scala, the chief FINA photographer. By the way, he was a very friendly and easy-going Italian…

I can’t help myself not to mention something about taxis… :-)
White line on the road doesn’t mean a thing for these drivers. J And the number of lines on the road is understood as the minimal number of cars that can go side by side on the road. :-)
This is mainly applied to crossroads. If you can fit with your car somewhere it’s almost obligation to jam in there :-)

The most adrenaline ride was the last one to the hotel after the finals. Taxi driver seemed to think that he was on some motor race and he drove through several short-cuts. I was a little bit worried for a moment if we would make it to the hotel.

But let’s talk about swimming…

In newspapers Sport-Express there appeared achievement of Yuliya Efimova.
These newspapers have eight pages and the two thirds of the last one were dedicated to swimming…


Streda 5.8.2015, posledný deň našej “misie” na Majstrovstvách sveta v Kazani…

Do Arény som dnes ráno cestoval sám.
Už na raňajkách som si ale všimol dve dievčinky, prišlo mi, že majú také plavecké postavy :-) Keď som si na recepcii objednával taxík, zistili podľa mojej akreditačnej karty na krku, že zrejme pôjdem do Arény. A tak sme nakoniec išli jedným taxíkom spolu.
Boli to plavkyne a pricestovali fandiť do Kazane z Brazílie.
Dooosť dobrá štreka…

Farba je dôležitá a modrá je dobrá :-)
Podľa farby na akreditačnej karte sa Vám otvárajú dvere na miesta, kde máte prístup. Jednoduché, rýchle, účinné. Organizátori máju svoje zóny, športovci zase svoje, takisto rozhodcovia a médiá. Špeciálna kategória sú broadcasteri, dosť sa to tu okolo nich točí. Oni totiž platia za prenosové práva. Pred príslušnou zónou potom vždy niekto stojí a prístup kontroluje.

Svoju farbu majú ale aj fotovesty. Štandardná bola svetlomodrá (sky blue). Tú som mal celý čas aj ja. Mohol som stáť na vyhradených miestach, ktoré neboli ale vôbec zlé. Ak sa chcel fotograf dostať priamo ku bazénu, bolo treba o to iba požiadať. Do 3-tej hodiny poobede pre doobednú časť a do 9-tej hodiny doobeda pre finále. Títo fotografi potom dostali vestu tmavomodrú. Tých bolo vždy približne 10.

Ja som mal v pláne ísť na “pool deck” na posledné finále. Zdržal som sa ale chvíľu ráno na hoteli s Peťom a takisto akosi dlhšie trvala cesta taxíkom. Prišiel som do Arény asi 9,20. Ale až tak mi to nevadilo, aj vyhradené miesta boli fajn. A toto predsa nie je posledná takáto akcia… :-)

Fotovesty mali ešte aj tretiu farbu – tmavozelenú. Takú nosil napr. aj Giorgio Scala, hlavný FINA fotograf, inak veľmi priateľský a ústretový Talian…

Nedá mi to, musím ešte o tých taxíkoch niečo napísať… :-)
Plná biela čiara tu až tak veľa neznamená :-) A počet jazdných pruhov na ceste je tu chápaný ako minimálny počet áut, ktoré na ceste môžu ísť vedľa seba :-). Platí to hlavne v križovatkách. Ak sa dá niekde vopchať, tak sa tam určite vopchať treba :-)

Naviac posledná, večerná jazda po finále na hotel, bola dosť adrenalínová. Taxikár ju poňal ako preteky a navyše išiel kadejakými skratkami. Trošku som mal aj chvíľami strach, či na hotel vôbec dorazíme :-)

Ale poďme ku plávaniu…

Noviny Sport express a úspech Yuliye Efimovej…
Noviny majú 8 strán a plávaniu boli venované dve tretiny poslednej strany…

IMAG0739

And what interesting things have happened in the Arena today?

First and foremost, Katka Listopadova swam 50m backstroke. She was in the zero line and I didn’t see her well but I took some photos anyway…

A čo zaujímavé sa dnes udialo v Aréne?

No v prvom rade dnes plávala naša Katka Listopadová 50m znak. Bola v dráhe 0 a nemal som na ňu moc dobrý výhľad, niečo som ale aj tak nafotil…

We saw a duel between Adam Peaty and Cameron van der Burgh on 50m breaststroke. That preceded yesterday’s semifinals where these two guys fought together over world record :-)
It was an impressive battle. Peaty won.
Whom did you support? Should I give happy or sad emoticon? :-) :-(
Videli sme súboj Adama Peatyho a Camerona van der Burgh na 50m prsia. Tomuto finále predchádzali včerajšie semifinále, v ktorom sa chalani pretláčali v svetových rekordoch :-)
Bol to pekný súboj. Vyhral to Peaty.
Komu ste fandili Vy? Dám veselý alebo smutný smajlík? :-) :-(

We saw a false start of Morozov in semifinals of 100m freestyle, too. It was obvious and if he wasn’t disqualified I would have been very disappointed. Not that I have anything against him but the rules should apply to everyone…
Videli sme aj predčasný odskok Morozova v semifinále 100m voľný spôsob. Bol úplne očividný a keby nebol diskvalifikovaný, tak by som bol veľmi sklamaný. Nie preto, že by som proti nemu niečo mal, ale ak pravidlá majú platiť, tak majú platiť…

We also saw happy Sun Yang after his victory on 800m freestyle. He ran around the pool to his fans :-) I didn’t catch that with my camera or I could have but I didn’t have good position. I couldn’t see it from my spot.

But when he repeated it after handing out of medals I caught it :-)

Videli sme tiež šťastného Sun Yanga po jeho výhre na 800m voľný spôsob. Rozbehol sa okolo bazéna ku svojim fanúšikom :-) To som nafotiť nestihol, teda vlastne nebol problém s tým, že by som nestihol, ale nemal som na to dobrú pozíciu. Z môjho miesta to nebolo vidieť.

Keď to ale urobil znova po odovzdávaní medailí, tak to už mám :-)

Another interesting thing was a swim-off of Roberto Pavoni and Conor Dwyer to determine who will get to the finals of 200m medley. I guess it’s pretty unusual for two swimmers to have the same time and at the same time to be in semifinals on 8th place :-)
No a zaujímavý bol tiež aj rozstrel medzi Roberom Pavonim a Conorom Dwyerom o postup do finále 200m polohový pretek. Asi dosť neobvyklé, aby mali dvaja plavci na stotinu rovnaký čas a súčasne aby bolo v semifinále na 8.-mom mieste :-)

Then I just glanced at the Arena for the last time, visited the press centre and headed to the hotel.
We had a dinner and packed up our things. At six in the morning we leave from hotel and fly to Moscow and in the afternoon to Vienna.

By the way, I didn’t think I had such bald head :-)

Have a nice evening…

No a potom už len záverečný pohľad na Arénu, posledná návšteva presscentra a hajde na hotel.
Na večeru a pobaliť sa na cestu. Ráno o 6-tej odchádzame z hotela a odlietame do Moskvy. Poobede potom do Viedne.

Inak ani som nevedel, že mám takú plešinu :-)

Pekný večer…