All posts tagged as Morozov

07 Aug

Kazaň 2015: cestujeme domov (we are travelling home)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 7. August 2015 / 0 Comments

Here it is. Alarm-clock wakes us up at 5.15, we quickly get up, finish our packing and at exactly 6.00 the taxi is waiting for us. After saying goodbye at the reception desk we leave our temporary home, the hotel Armenia.

On our way to the airport we enjoy a concert of some band which the driver watches and listens to while driving :-) This guy is a bit eccentric but he seems cool :-)
We pay 600 RUB for the taxi which is fine and get off right before an airport terminal.

I like the Kazan’s airport. It’s smaller but nice and modern…


A je to tu, budíček o 5,15, rýchlo vstať, dobaliť kufre a presne o 6-tej už čakal dole taxík.
Rozlúčka na recepcii a my opúšťame náš dočasný domov, hotel Armenia.

Cestou na letisko si užívame koncert nejakej skupinky, ktorý šofér pozerá a počúva popri jazde :-) Je to “dizajnovo” :-) zvláštny týpek, ale pohoďák.
600 rubľov za taxík je ok a vystupujeme pred letiskovým terminálom.

Kazaňské letisko sa mi páči, je menšie, ale moderné a pekné.

In all, I’ll have good memories of Kazan. I guess mainly because the majority of the people I met here were nice, easy-going and willing to help. It didn’t matter if it was a receptionist, a volunteer in the Arena, a shop assistant or a taxi driver…

At the airport there were swimmers from RSA waiting at the same gate. We didn’t see Cameron. I guess he wasn’t going home yet :-) Otherwise it would be a great experience for Peter to meet him alive like this :-)

The flight to Moscow passed without any problems. During flight I noticed that people were reading about swimming in newspapers. Those were newspapers from the day before with the article about Yefimova.

Celkovo na Kazaň budem mať spomienky dobré. Asi hlavne preto, že drvivá väčšina ľudí, ktorých som tu stretol, bola milých, usmiatych a ochotných a bolo jedno či to boli recepčné v hoteli, volunteer-i v Aréne, predavači alebo taxikári…

Na letisku pri rovnakom gate čakajú aj plavci z RSA. Camerona ale nevidíme, asi ešte domov nejde :-) Inak to by mal Peťo iný zážitok stretnúť ho takto naživo :-)

Let do Moskvy prebehol bez akýchkoľvek problémov a počas letu si všímam, že ľudia čítajú v novinách o plávaní. Boli to noviny z predchádzajúceho dňa a bol to článok o Jefimovej.

So, at the airport I didn’t hesitate and headed to newsstand. I was wondering if they wrote something about Mozorov and his false start. I wasn’t mistaken…
Na letisku teda neváham a mierim do novinového stánku. Som zvedavý, či v poslednom čísle bude niečo o Morozovovi a jeho predčasnom štarte. A nemýlim sa…

Sheremetyevo is a huge airport. Getting from terminal D to E took us with the stops in the shops about half an hour. I was also hunting for some souvenir for my wife. Eventually, I bought classic Matryoshka but it was quite a problem to find the right color so it would at least a little fit in our house :-)

Another interesting thing is a horizontal escalator. You get on it and it takes you a bit further :-) I already mentioned it in some other report that, in contrast to Kazan, I met mostly reluctant people without interest here which isn’t very pleasant.

Customs office was again a different story. I still don’t know if I really had to import and export my photographic equipment. But I wanted to avoid any possible problems because the price of the equipment is quite high. On our way to Kazan I made a deal with the customs officer. On our way back another custom officer had a big problem to certify my export. He finally did it after I came to him for the third time. I said that I really wanted to have it certified because I already have the import certified and one copy of that went to the board of customs. And in instructions from organizers this was a sheer warning. So, the customs officer handled it in about three seconds, he certified it with a seal and it was done :-)

We were left with few rubles so I invested in bottles of water. Half a liter cost in the hotel 25 RUB, at the airport it cost 100 RUB from a vending machine or 120 from a shop. The time of our departure was slowly approaching and I could already see our plane waiting…

Sheremetjevo je obrovské letisko. Presun medzi terminálmi D a E nám aj so zastávkami v obchodoch trvá asi polhodinu. Zháňam ešte nejaký suvenír pre manželku, nakoniec to vyhrala klasická matrioška, bol ale celkom problém vybrať takú, ktorá by sa farebne aspoň trochu hodila k nám domov :-)

Zaujímavé sú tu horizontálne eskalátory, nasadnete naň a on Vás odvezie o kúsok ďalej :-) Už som sa o tom zmienil v niektorom z predchádzajúcich príspevkov, oproti Kazani sa tu stretávam väčšinou s neochotnými ľuďmi bez záujmu, čo nie je moc príjemné.

Extra kapitolka bola opäť colnica. Neviem, či mi skutočne bolo treba prihlasovať na import a potom na export techniku, čo som mal na fotenie. Chcel som sa ale vyhnúť nejakým možným problémom, keďže jej hodnota bola dosť vysoká. Pri ceste do Kazane sme to nejako s colníkom zvládli. Na spiatočnej ceste mal ale colník neskutočný problém mi export potvrdiť. Urobil to až keď videl, že idem za ním tretíkrát a povedal som mu, že to potvrdené jednoducho mať chcem, lebo mám potvrdený import a viem, že jedna kópia išla niekde na colný úrad. A v pokynoch od organizátora MS bolo na toto výslovné upozornenie. A tak ma teda colník nakoniec asi za 3 sekundy vybavil, buchol mi na potvrdenie pečiatku a bolo hotové :-)

Zostalo nám ešte zopár rubľov, a tak som investoval do fľaší s vodou. Pollitrovka na hoteli 25 rubľov, na letisku 100 v automate alebo 120 v obchode. Pomaly sa blíži čas odletu a už vidím, že lietadlo na nás čaká…

I figured that the lady at the desk misunderstood my request to seat us together by the window. We both sat by the window. :-) I was on one side of the row by the window and Peter on the other side. :-) I didn’t make a big deal out of it. At last I was glad I sat by the window. We usually leave these seats for children.

During the flight I occupied myself with the Aeroflot magazine. I found out that the maximal take of mass of our Airbus A321 was 89t, then I found out where Aeroflot flights and also how to get from Sheremetyevo to centre of Moscow. I might visit it some other time…

Zisťujem, že pani za pultom si moju prosbu, aby nás dala sedieť spolu a pri okne vysvetlila po svojom. Sedíme pri okne obidvaja :-) , ja na jednej strane radu pri jednom a Peťo na druhej strane pri druhom :-) Beriem to ako fakt a neriešim. Nakoniec som počas letu aj rád, že sedím pri okne. Tieto miesta nechávame vždy deťom.

Počas letu sa zabávam študovaním časopisu od Aeroflotu s zisťujem, že náš Airbus A321 má maximalnu vzletovú hmotnosť 89t, zisťujem kde všade Aeroflot lieta a tiež to, ako sa dostať zo Sheremetjeva do centra Moskvy. Možno raz pôjdem pozrieť…

I couldn’t fall asleep. In front of me there sat a group of five young Russians who were talking too loudly in my opinion. It wasn’t anything serious but it wasn’t either a lullaby. Eventually they died away and were going to rest as well.

The weather was perfect and the clouds below us were creating beautiful images.

Zaspať sa mi nedarí, predo mnou sedí skupinka piatich mladých rusov, ktorí sa na môj vkus bavia až príliš hlasno. Nie je to nič kritické, ale zaspať sa mi pri rom nedá. Nakoniec utíchajú ale aj oni a idú si oddýchnuť tiež.

Je krásne počasie a oblaky pod nami vytvárajú krásne obrazy.

I was amusing myself with tracking our location with navigation, too. We really crossed the permitted speed 50km per hour here :-)
Zabávam sa aj sledovaním našej polohy podľa navigácie, tu sme napríklad výrazne prekročili predpísanú 50-tku :-)

We didn’t fly over Slovakia. We entered Czech Republic from Poland circa above Karvina. If I felt it right we started to descend above Terezin.
According to the navigation I was looking for the highway from Brno to Bratislava and it seems like I found it…
Neletíme ponad Slovensko, do ČR z Poľska vchádzame približne nad Karvinou. Ak som to pocítil správne, tak nad Terezínom začíname klesať.
Podľa navigácie pozerám, či uvidím diaľnicu z Brna do Bratislavy a vyzerá to tak, že áno…

Above Austria the plane started to jolt a little bit and I had difficulty to capture the beautiful landscape. Finally I managed to do it. There doesn’t seem to be so much of wind generators from Earth…
Nad Rakúskom to s lietadlom začína trochu pohadzovať a ja mám trochu problém vyfotiť ich peknú krajinu. Nakoniec sa to ale podarilo. Zo zeme sa to nezdá, koľko tých veterných elektrární majú…

At 16.55 of local time we landed. We handled the formalities and were trying to recall where we had left the car. Peter has a very good memory :-) We paid for parking and headed to Bratislava. It was good that I paid the parking beforehand. Via Pelikan it cost 80€ and on the spot it would cost over 160€ :-)

And how was our homecoming? At home there was already waiting our youngest world champion :-)

O 16,55 už miestneho času pristávame. Vybavujeme formality a spomíname si, kde sme nechali auto. Peťo má ale dobrú pamäť :-) Ešte zaplatiť parkovanie a hajde do Bratislavy. Bolo fajn, že som si parking zaplatil vopred. Cez Pelikan stálo 80€, na mieste by som platil cez 160 :-)

A príchod domov?
Doma nás už čakal náš mladší majster sveta :-)

Well, this is all from my travel journal in Kazan. It was amazing and I hope it wasn’t the last event of this kind. We’ll see what will cross my mind :-)


Finally, I would like to thank for help to Viktor Sulc, www.pujcovnafototechniky.cz,  from whom I lent the most important part of my photographic equipment. On the one hand, I want to thank him for his rental services so there is a place to borrow equipment like this for a reasonable price. On the other hand, I appreciate his training and very pleasant and helpful approach.

Next, I want to say thanks to Mato Vano who helped me with my equipment, too. He’s as much of a fan as I am and we sometimes compete with each other which is good for our improvement :-)

The translation of these reports to English would be too much for me. Alzbeta Hyblova was waiting every day and promptly translating them for me. Thanks.

Last but not least I want to thank our swimming federation SPF, of course. They helped me with handling the formalities and I’m thankful that I could be under their patronage on the World Championships. And my thanks belong also to Miro Nowak who was patient with my curious questions :-)

Thank you!

Well… this is the end of broadcasting from Kazan :-)

No a to je z môjho cestovateľského denníčka z Kazane už asi všetko.
Bolo to super a dúfam, že to nebola moja posledná akcia tohto druhu, uvidíme čo mi zase preskočí hlavičkou :-)


Na záver sa chcem poďakovať za pomoc Viktorovi Šulcovi, www.pujcovnafototechniky.cz, od ktorého som mal požičanú najdôležitejšiu časť svojej fotovýbavičky. Jednak za to že svoju požičovňu vôbec má a je teda si kde aj takúto techniku za rozumný peniaz požičať. A tiež za zaškolenie a veľmi príjemný a ústretový prístup.

Ďalej Maťovi Vaňovi, ktorý ma s technikou dovybavil taktiež. Je to podobný fanda ako ja a tak nejako sa navzájom dopĺňame a občas aj jeden druhého predbiehame :-) , čo je pre naše zlepšovanie moc fajn.

Preklad týchto mojich článočkov do angličtiny by som nedal. Každý deň na ne čakala a promptne ich prekladala Alžbetka Hýblová. Ďakujem.

No a nakoniec samozrejme vďaka aj našej plaveckej federácii SPF, ktorá mi pomohla s vybavovačkami a pod ktorej hlavičkou som aj na MS bol. A tiež Mirovi Nowakovi sa trpezlivosť s mojimi všetečnými otázkami :-)

Ďakujem.

No a…
… koniec vysielania z Kazane :-)

07 Aug

Kazaň 2015: posledny deň “misie” (the last day of our “mission”)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 7. August 2015 / 0 Comments

Wednesday 5th of August 2015 was the last day of our “mission” on World Championships in Kazan…

Today, I went to the Arena all by myself in the morning.
During the breakfast I noticed two girls who looked like swimmers by their figures :-)
When I was asking for a taxi on reception desk the girls probably found out I was heading to the Arena after seeing my accreditation card on my neck. So, we took a taxi together.
They were swimmers and they travelled from Brazil to Kazan to support.
Quite a distance…

The color is important and blue is very good :-)
According to the color on the accreditation card you have access to particular places. It’s simple, quick and effective. There are sections for organizers, for athletes, for referees and for media. Broadcasters are special category, they are quite respected here. That is because they pay for transmission rights.
There is always someone before particular section who controls the access.

Special colors are also for bibs. The standard color was sky blue. I had this bib the whole time. I could stand on reserved places which weren’t bad at all. If a photographer wanted to go on the pool deck he had just to ask for it. For morning session he must have made the request till 3pm and for finals till 9am. These photographers then got dark blue bib. There were always about ten of them.

I planned to go to the pool deck for the last finals. But in the morning I got hold up for a while with Peter in the hotel and the taxi ride took a bit more. I came to the Arena at about 9.20. But I didn’t mind because reserved places were good as well. And this is not the last event there is, isn’t it? :-)

Bibs came also in third color – dark green. These were, for example, for Giorgio Scala, the chief FINA photographer. By the way, he was a very friendly and easy-going Italian…

I can’t help myself not to mention something about taxis… :-)
White line on the road doesn’t mean a thing for these drivers. J And the number of lines on the road is understood as the minimal number of cars that can go side by side on the road. :-)
This is mainly applied to crossroads. If you can fit with your car somewhere it’s almost obligation to jam in there :-)

The most adrenaline ride was the last one to the hotel after the finals. Taxi driver seemed to think that he was on some motor race and he drove through several short-cuts. I was a little bit worried for a moment if we would make it to the hotel.

But let’s talk about swimming…

In newspapers Sport-Express there appeared achievement of Yuliya Efimova.
These newspapers have eight pages and the two thirds of the last one were dedicated to swimming…


Streda 5.8.2015, posledný deň našej “misie” na Majstrovstvách sveta v Kazani…

Do Arény som dnes ráno cestoval sám.
Už na raňajkách som si ale všimol dve dievčinky, prišlo mi, že majú také plavecké postavy :-) Keď som si na recepcii objednával taxík, zistili podľa mojej akreditačnej karty na krku, že zrejme pôjdem do Arény. A tak sme nakoniec išli jedným taxíkom spolu.
Boli to plavkyne a pricestovali fandiť do Kazane z Brazílie.
Dooosť dobrá štreka…

Farba je dôležitá a modrá je dobrá :-)
Podľa farby na akreditačnej karte sa Vám otvárajú dvere na miesta, kde máte prístup. Jednoduché, rýchle, účinné. Organizátori máju svoje zóny, športovci zase svoje, takisto rozhodcovia a médiá. Špeciálna kategória sú broadcasteri, dosť sa to tu okolo nich točí. Oni totiž platia za prenosové práva. Pred príslušnou zónou potom vždy niekto stojí a prístup kontroluje.

Svoju farbu majú ale aj fotovesty. Štandardná bola svetlomodrá (sky blue). Tú som mal celý čas aj ja. Mohol som stáť na vyhradených miestach, ktoré neboli ale vôbec zlé. Ak sa chcel fotograf dostať priamo ku bazénu, bolo treba o to iba požiadať. Do 3-tej hodiny poobede pre doobednú časť a do 9-tej hodiny doobeda pre finále. Títo fotografi potom dostali vestu tmavomodrú. Tých bolo vždy približne 10.

Ja som mal v pláne ísť na “pool deck” na posledné finále. Zdržal som sa ale chvíľu ráno na hoteli s Peťom a takisto akosi dlhšie trvala cesta taxíkom. Prišiel som do Arény asi 9,20. Ale až tak mi to nevadilo, aj vyhradené miesta boli fajn. A toto predsa nie je posledná takáto akcia… :-)

Fotovesty mali ešte aj tretiu farbu – tmavozelenú. Takú nosil napr. aj Giorgio Scala, hlavný FINA fotograf, inak veľmi priateľský a ústretový Talian…

Nedá mi to, musím ešte o tých taxíkoch niečo napísať… :-)
Plná biela čiara tu až tak veľa neznamená :-) A počet jazdných pruhov na ceste je tu chápaný ako minimálny počet áut, ktoré na ceste môžu ísť vedľa seba :-). Platí to hlavne v križovatkách. Ak sa dá niekde vopchať, tak sa tam určite vopchať treba :-)

Naviac posledná, večerná jazda po finále na hotel, bola dosť adrenalínová. Taxikár ju poňal ako preteky a navyše išiel kadejakými skratkami. Trošku som mal aj chvíľami strach, či na hotel vôbec dorazíme :-)

Ale poďme ku plávaniu…

Noviny Sport express a úspech Yuliye Efimovej…
Noviny majú 8 strán a plávaniu boli venované dve tretiny poslednej strany…

IMAG0739

And what interesting things have happened in the Arena today?

First and foremost, Katka Listopadova swam 50m backstroke. She was in the zero line and I didn’t see her well but I took some photos anyway…

A čo zaujímavé sa dnes udialo v Aréne?

No v prvom rade dnes plávala naša Katka Listopadová 50m znak. Bola v dráhe 0 a nemal som na ňu moc dobrý výhľad, niečo som ale aj tak nafotil…

We saw a duel between Adam Peaty and Cameron van der Burgh on 50m breaststroke. That preceded yesterday’s semifinals where these two guys fought together over world record :-)
It was an impressive battle. Peaty won.
Whom did you support? Should I give happy or sad emoticon? :-) :-(
Videli sme súboj Adama Peatyho a Camerona van der Burgh na 50m prsia. Tomuto finále predchádzali včerajšie semifinále, v ktorom sa chalani pretláčali v svetových rekordoch :-)
Bol to pekný súboj. Vyhral to Peaty.
Komu ste fandili Vy? Dám veselý alebo smutný smajlík? :-) :-(

We saw a false start of Morozov in semifinals of 100m freestyle, too. It was obvious and if he wasn’t disqualified I would have been very disappointed. Not that I have anything against him but the rules should apply to everyone…
Videli sme aj predčasný odskok Morozova v semifinále 100m voľný spôsob. Bol úplne očividný a keby nebol diskvalifikovaný, tak by som bol veľmi sklamaný. Nie preto, že by som proti nemu niečo mal, ale ak pravidlá majú platiť, tak majú platiť…

We also saw happy Sun Yang after his victory on 800m freestyle. He ran around the pool to his fans :-) I didn’t catch that with my camera or I could have but I didn’t have good position. I couldn’t see it from my spot.

But when he repeated it after handing out of medals I caught it :-)

Videli sme tiež šťastného Sun Yanga po jeho výhre na 800m voľný spôsob. Rozbehol sa okolo bazéna ku svojim fanúšikom :-) To som nafotiť nestihol, teda vlastne nebol problém s tým, že by som nestihol, ale nemal som na to dobrú pozíciu. Z môjho miesta to nebolo vidieť.

Keď to ale urobil znova po odovzdávaní medailí, tak to už mám :-)

Another interesting thing was a swim-off of Roberto Pavoni and Conor Dwyer to determine who will get to the finals of 200m medley. I guess it’s pretty unusual for two swimmers to have the same time and at the same time to be in semifinals on 8th place :-)
No a zaujímavý bol tiež aj rozstrel medzi Roberom Pavonim a Conorom Dwyerom o postup do finále 200m polohový pretek. Asi dosť neobvyklé, aby mali dvaja plavci na stotinu rovnaký čas a súčasne aby bolo v semifinále na 8.-mom mieste :-)

Then I just glanced at the Arena for the last time, visited the press centre and headed to the hotel.
We had a dinner and packed up our things. At six in the morning we leave from hotel and fly to Moscow and in the afternoon to Vienna.

By the way, I didn’t think I had such bald head :-)

Have a nice evening…

No a potom už len záverečný pohľad na Arénu, posledná návšteva presscentra a hajde na hotel.
Na večeru a pobaliť sa na cestu. Ráno o 6-tej odchádzame z hotela a odlietame do Moskvy. Poobede potom do Viedne.

Inak ani som nevedel, že mám takú plešinu :-)

Pekný večer…