All posts tagged as cameron van der burgh

07 Aug

Kazaň 2015: posledny deň “misie” (the last day of our “mission”)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 7. August 2015 / 0 Comments

Wednesday 5th of August 2015 was the last day of our “mission” on World Championships in Kazan…

Today, I went to the Arena all by myself in the morning.
During the breakfast I noticed two girls who looked like swimmers by their figures :-)
When I was asking for a taxi on reception desk the girls probably found out I was heading to the Arena after seeing my accreditation card on my neck. So, we took a taxi together.
They were swimmers and they travelled from Brazil to Kazan to support.
Quite a distance…

The color is important and blue is very good :-)
According to the color on the accreditation card you have access to particular places. It’s simple, quick and effective. There are sections for organizers, for athletes, for referees and for media. Broadcasters are special category, they are quite respected here. That is because they pay for transmission rights.
There is always someone before particular section who controls the access.

Special colors are also for bibs. The standard color was sky blue. I had this bib the whole time. I could stand on reserved places which weren’t bad at all. If a photographer wanted to go on the pool deck he had just to ask for it. For morning session he must have made the request till 3pm and for finals till 9am. These photographers then got dark blue bib. There were always about ten of them.

I planned to go to the pool deck for the last finals. But in the morning I got hold up for a while with Peter in the hotel and the taxi ride took a bit more. I came to the Arena at about 9.20. But I didn’t mind because reserved places were good as well. And this is not the last event there is, isn’t it? :-)

Bibs came also in third color – dark green. These were, for example, for Giorgio Scala, the chief FINA photographer. By the way, he was a very friendly and easy-going Italian…

I can’t help myself not to mention something about taxis… :-)
White line on the road doesn’t mean a thing for these drivers. J And the number of lines on the road is understood as the minimal number of cars that can go side by side on the road. :-)
This is mainly applied to crossroads. If you can fit with your car somewhere it’s almost obligation to jam in there :-)

The most adrenaline ride was the last one to the hotel after the finals. Taxi driver seemed to think that he was on some motor race and he drove through several short-cuts. I was a little bit worried for a moment if we would make it to the hotel.

But let’s talk about swimming…

In newspapers Sport-Express there appeared achievement of Yuliya Efimova.
These newspapers have eight pages and the two thirds of the last one were dedicated to swimming…


Streda 5.8.2015, posledný deň našej “misie” na Majstrovstvách sveta v Kazani…

Do Arény som dnes ráno cestoval sám.
Už na raňajkách som si ale všimol dve dievčinky, prišlo mi, že majú také plavecké postavy :-) Keď som si na recepcii objednával taxík, zistili podľa mojej akreditačnej karty na krku, že zrejme pôjdem do Arény. A tak sme nakoniec išli jedným taxíkom spolu.
Boli to plavkyne a pricestovali fandiť do Kazane z Brazílie.
Dooosť dobrá štreka…

Farba je dôležitá a modrá je dobrá :-)
Podľa farby na akreditačnej karte sa Vám otvárajú dvere na miesta, kde máte prístup. Jednoduché, rýchle, účinné. Organizátori máju svoje zóny, športovci zase svoje, takisto rozhodcovia a médiá. Špeciálna kategória sú broadcasteri, dosť sa to tu okolo nich točí. Oni totiž platia za prenosové práva. Pred príslušnou zónou potom vždy niekto stojí a prístup kontroluje.

Svoju farbu majú ale aj fotovesty. Štandardná bola svetlomodrá (sky blue). Tú som mal celý čas aj ja. Mohol som stáť na vyhradených miestach, ktoré neboli ale vôbec zlé. Ak sa chcel fotograf dostať priamo ku bazénu, bolo treba o to iba požiadať. Do 3-tej hodiny poobede pre doobednú časť a do 9-tej hodiny doobeda pre finále. Títo fotografi potom dostali vestu tmavomodrú. Tých bolo vždy približne 10.

Ja som mal v pláne ísť na “pool deck” na posledné finále. Zdržal som sa ale chvíľu ráno na hoteli s Peťom a takisto akosi dlhšie trvala cesta taxíkom. Prišiel som do Arény asi 9,20. Ale až tak mi to nevadilo, aj vyhradené miesta boli fajn. A toto predsa nie je posledná takáto akcia… :-)

Fotovesty mali ešte aj tretiu farbu – tmavozelenú. Takú nosil napr. aj Giorgio Scala, hlavný FINA fotograf, inak veľmi priateľský a ústretový Talian…

Nedá mi to, musím ešte o tých taxíkoch niečo napísať… :-)
Plná biela čiara tu až tak veľa neznamená :-) A počet jazdných pruhov na ceste je tu chápaný ako minimálny počet áut, ktoré na ceste môžu ísť vedľa seba :-). Platí to hlavne v križovatkách. Ak sa dá niekde vopchať, tak sa tam určite vopchať treba :-)

Naviac posledná, večerná jazda po finále na hotel, bola dosť adrenalínová. Taxikár ju poňal ako preteky a navyše išiel kadejakými skratkami. Trošku som mal aj chvíľami strach, či na hotel vôbec dorazíme :-)

Ale poďme ku plávaniu…

Noviny Sport express a úspech Yuliye Efimovej…
Noviny majú 8 strán a plávaniu boli venované dve tretiny poslednej strany…

IMAG0739

And what interesting things have happened in the Arena today?

First and foremost, Katka Listopadova swam 50m backstroke. She was in the zero line and I didn’t see her well but I took some photos anyway…

A čo zaujímavé sa dnes udialo v Aréne?

No v prvom rade dnes plávala naša Katka Listopadová 50m znak. Bola v dráhe 0 a nemal som na ňu moc dobrý výhľad, niečo som ale aj tak nafotil…

We saw a duel between Adam Peaty and Cameron van der Burgh on 50m breaststroke. That preceded yesterday’s semifinals where these two guys fought together over world record :-)
It was an impressive battle. Peaty won.
Whom did you support? Should I give happy or sad emoticon? :-) :-(
Videli sme súboj Adama Peatyho a Camerona van der Burgh na 50m prsia. Tomuto finále predchádzali včerajšie semifinále, v ktorom sa chalani pretláčali v svetových rekordoch :-)
Bol to pekný súboj. Vyhral to Peaty.
Komu ste fandili Vy? Dám veselý alebo smutný smajlík? :-) :-(

We saw a false start of Morozov in semifinals of 100m freestyle, too. It was obvious and if he wasn’t disqualified I would have been very disappointed. Not that I have anything against him but the rules should apply to everyone…
Videli sme aj predčasný odskok Morozova v semifinále 100m voľný spôsob. Bol úplne očividný a keby nebol diskvalifikovaný, tak by som bol veľmi sklamaný. Nie preto, že by som proti nemu niečo mal, ale ak pravidlá majú platiť, tak majú platiť…

We also saw happy Sun Yang after his victory on 800m freestyle. He ran around the pool to his fans :-) I didn’t catch that with my camera or I could have but I didn’t have good position. I couldn’t see it from my spot.

But when he repeated it after handing out of medals I caught it :-)

Videli sme tiež šťastného Sun Yanga po jeho výhre na 800m voľný spôsob. Rozbehol sa okolo bazéna ku svojim fanúšikom :-) To som nafotiť nestihol, teda vlastne nebol problém s tým, že by som nestihol, ale nemal som na to dobrú pozíciu. Z môjho miesta to nebolo vidieť.

Keď to ale urobil znova po odovzdávaní medailí, tak to už mám :-)

Another interesting thing was a swim-off of Roberto Pavoni and Conor Dwyer to determine who will get to the finals of 200m medley. I guess it’s pretty unusual for two swimmers to have the same time and at the same time to be in semifinals on 8th place :-)
No a zaujímavý bol tiež aj rozstrel medzi Roberom Pavonim a Conorom Dwyerom o postup do finále 200m polohový pretek. Asi dosť neobvyklé, aby mali dvaja plavci na stotinu rovnaký čas a súčasne aby bolo v semifinále na 8.-mom mieste :-)

Then I just glanced at the Arena for the last time, visited the press centre and headed to the hotel.
We had a dinner and packed up our things. At six in the morning we leave from hotel and fly to Moscow and in the afternoon to Vienna.

By the way, I didn’t think I had such bald head :-)

Have a nice evening…

No a potom už len záverečný pohľad na Arénu, posledná návšteva presscentra a hajde na hotel.
Na večeru a pobaliť sa na cestu. Ráno o 6-tej odchádzame z hotela a odlietame do Moskvy. Poobede potom do Viedne.

Inak ani som nevedel, že mám takú plešinu :-)

Pekný večer…

 

05 Aug

Kazaň 2015: konečne naplno (finally full steam ahead)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 5. August 2015 / 0 Comments

Today’s morning was quite chilly but despite of that it has started very well.

Dnešné ráno bolo dosť chladné, no deň napriek tomu začal super.

First discipline in the morning was 50m breaststroke and the world record was already beaten. That was managed by Cameron van der Burgh.
Arena roared.

Cameron is very popular even without setting new world records.
You can always hear it when he comes to the hall…

Prvá dnešná disciplína, 50m prsia a hneď svetový rekord. Postaral sa oň Cameron van der Burgh.
Aréna burácala.

Cameron je dosť populárny aj bez toho, aby zaplával svetový rekord.
V hale to vždy počuť, keď prichádza…

Marek Botik, Katka Listopadova and Riso Nagy have swum their disciplines today.
Photos of Marek are especially good, I dare to say :-)
Svoje disciplíny plávali dnes aj Marek Botík, Katka Listopadová a Rišo Nagy.
Hlavne fotky Mareka mi, myslím, celkom vyšli :-)

Just out of curiosity, when the announcer speaks about Riso he pronounces his name “Ritchrd Nagy” :-) Cool, right?
Len pre zaujímavosť, keď hlásateľ hovorí niečo o Rišovi, tak ho volá “Ričrd Nagy” :-) Pekné, že?

And other interesting thing is that swimming is now very popular in Russia. This photo is from Arena shop near Kazan’s Arena… :-)
A ešte jedna zaujímavosť – plávanie je v Rusku teraz veľmi populárne – foto je z obchodu Arena neďaleko Kazaň Arény… :-)

In the morning, on our ride to morning session we took a taxi and the car was Ford Focus. Since I have the same car we talked a bit.
In Kazan, there are ten thousand taxis driving. This information I have verified from different taxi drivers.
Driving taxis is on daily basis here, much more than in Slovakia. People take taxis to get to work, too.
And this is how it looks before Arena in the evening after the finals, for example…
Ešte ráno, cestou na doobednú časť, sme sa viezli taxíkom, no a bol to Ford Focus. Keďže rovnaké auto mám aj ja, prehodili sme zopár slov.
V Kazani jazdí 10 tisíc taxíkov. Toto mám overené od viacerých taxikárov.
Jazdenie taxíkom je tu na bežnom poriadku omnoho viac ako u nás. Na taxíkoch jazdia ľudia aj do práce.
A takto to vyzerá napríklad pred Arénou večer po finále…

One Euro is approximately 70 RUB.
One liter of gasoline costs 33 RUB (less than 50 cents), cheap isn’t it? But I was told that average salary is 22000 RUB (314 €). Ehm, that’s not so good.

By the way, tickets to morning session cost 300 RUB (4,30 €) and to finals 800 RUB (11,40 €). In comparison with Berlin it’s alright.

Again out of curiosity, one kilo of bananas at the market costs 55 RUB (0,80 €), melon costs 20 RUB (0,30 €), beer can cost 100 RUB and vodka (0,5 l) from 400 RUB to 600 RUB for better one.

Ticket for city transport is 20 RUB, doesn’t matter if it is bus, trolley bus, tram or underground.
And a dinner for two can cost about 1500 RUB with drinks.

Jedno euro je približne 70 rubľov.
Liter benzínu stojí 33 rubľov (menej ako 50 centov), dobrá cena, že?
Ale priemerný plat je tu vraj 22000 rubľov (314€), hm, to už také pozitívne nie je.

Inak vstupenky na doobednú časť stoja 300 RUB (4,30€) a na finále 800 RUB (11,40€). Oproti Berlínu pohodička.

Len pre zaujímavosť kilo banánov na tržnici 55 RUB (0,80€),melón 20 RUB / kg (0,30€), pivo okolo 100 RUB a vodka začina niekde okolo 400 RUB za 0,5l a lepšia okolo 600 RUB.

Lístok na mestskú dopravu, či je to autobus, trolejbus, električka alebo metro 20 RUB.
No a večera pre dvoch ľudí okolo 1500 RUB aj s nápojmi úplne v pohode.

It’ unbelievable but we actually managed to see today’s finals from the very beginning. :-) And it was worth it.

It’s amazing to see the emotions of winners or swimmers who swam world record from a short distance. With the support of the spectators you can’t hear a word and you get chills all over your body.

In the afternoon Adam Peaty beat Cameron’s morning record on 50m breaststroke and Katie Ledecky swam new world record on 1500m freestyle. But the biggest moment of the day according to the support and cheering of the audience was performance of Yuliya Efimova on 100m breaststroke. Even though she didn’t set new world record, that still belongs to Rute, but she won the gold medal and the reaction from the audience was really worth it…

Je to neuveriteľné, ale dnešné finále sme stihli úplne od začiatku :-) A stálo za to.

Je úžasné vidieť zblízka emócie víťazov alebo plavcov, ktorí zaplávali svetový rekord. A keď je to podporené ešte aj publikom, a to tak, že nepočuť slova, behajú z toho zimomriavky po chrbte.

Dnes poobede prebil Adam Peaty doobedňajší Cameronov rekord na 50m prsia a Katie Ledecky zaplávala nový rekord na 1500m voľný spôsob. No asi najväčším vrcholom dňa podľa sily podpory publika bolo vystúpenie Yuliye Efimovej na 100m prsia. Nezaplávala síce svetový rekord, ten patrí stále Rute, vyhrala ale zlato a tá reakcia z hľadiska stála naozaj za to…

By the way, you know how I thought that I knew all about taxis and in the morning I managed to get a taxi to the hotel for so far the best price 75 RUB. That didn’t work well for me in the evening. The taxi for us was waiting on the other side of four-way road but we didn’t know about it. After 15 minutes of waiting (it should have been just 2) volunteer, who called the taxi for us, came to tell us that we are on the wrong side and we should cross the road. We didn’t find the taxi on the other side so I lost my patience and we paid 300 RUB for different taxi :-)

Good night. We can’t wait till tomorrow…

Ako som si inak myslel, že už mám taxíky v malíčku a utvrdilo ma v tom aj to, že doobeda sme išli na hotel za doposiaľ rekordných 75 rubľov, tak večer som dostal zase na frak. Privolaný taxík stál na druhej strane 4-prúdovej cesty, o čom sme my nevedeli. Keď nám po 15-tich minútach čakania (mali to byť pôvodne minúty dve) volunteer, ktorý nám ho privolal, prišiel povedať, že máme prejsť podchodom na druhú stranu a na druhej strane sme ho nenašli, tak už ma došla trpezlivosť a išli sme za 300 :-)

Dobrú noc a tešíme sa na zajtra…