All posts tagged as andrea podmanikova

01 Aug

Budapešť 2017: Rišo vo finále a koniec “výletu” (Riso in the finals and the end of my “trip”)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 1. August 2017 / 3 Comments

Yesterday, nothing special happened.

Andrea swam 50m breaststroke, I took a photo of her on the start but then she turned her back :-)

She’s quite tall, isn’t she? :-)


Včera sa neudialo nič extra zvláštne.

Aďa plávala 50m prsia, cvakol som ju na štarte, potom sa mi už otočila chrbtom :-)

Je poriadne vysoká, że? :-)

But something did happen… I got a present. Notebook cover from Nikon.

I’ve been looking for something like that for a while now, it’s used as a shield from the sun. It’s possible that someone saw me like this on the Spring Prix of Zilina :-)

Ale predsa čosi… Dostal som darček. Kryt na notebook od Nikonu.

Už som dlhšie niečo také pozeral, je to na zaclonenie pred slnkom. Možno ma už niekto videl takto na Jarnej cene v Žiline :-)

Today, I’ve tried again shooting the individual medley from the podium for victory ceremony in dark blue.
Vyskúšal som si dnes opäť v tmavomodrom fotenie z “victory ceremony” pódia na polohovke.

However, I didn’t like it very much. So, I have been taking pictures of Riso from behind the starting blocks but today, I’ve been shooting them a bit askew.
Moc sa mi to ale nepáčilo, a tak som Riša fotil zase spoza blokov, dnes ale trochu zošikma.

Talking about the relay, that was a complete chaos. I didn’t want to be behind blocks again so I tried being on the side but that didn’t work too.

I tried to change the spot and tripped over a strap from the photographic objective. Fortunately, it didn’t fall but my camera started act weird; there were no numbers on the screen. I swore a bit but luckily, it started to work right after a while.

I wanted to take a pic of all girls from the relay together. They even got together quite nicely but in the last moment, photographers shooting the start of another relay came standing right in my shot and ruined it. This is the best I have…

To štafeta, to bol iný chaos. Nechcel som byť zase za blokmi, tak som skúsil zboku. Ale nič moc.

Skúsil som zmeniť miesto a zakopol som o popruh z objektívu, našťastie nespadol, ale foťák mi úplne schaosil, zrazu neboli na displeji žiadne číselká.
Dobre som si zanadával, no po chvíli sa našťastie spamätal.

Chcel som baby zo štafety cvaknúť spolu a aj sa.pekne k sebe naskladali, no pred nich sa v poslednej chvíli postavili zrazu fotografi fotiaci štart ďalšej štafety a zo záberu nebolo nič. Toto je asi to najlepšie, čo mám…

I took a photo of them later but I had only about 5 seconds to shoot it and right away, I was told off that I’m not supposed to be taking pictures there. Mea culpa.
Cvakol som ich potom aspoň takto, ale to.bola fotka asi za 5 sekúnd a už som aj dostal zdrba, že na tomto mieste sa fotiť nesmie. Mea culpa.

For the first time, I am going to the hotel during lunch today. I need to work on my photos from previous days. On my way, I get a message from Miro Nowak if I can upload a picture of Riso on Facebook since he made it to the finals. I’m in the underground and I don’t have any yet so later I work on few photos of Riso and upload them in special album on Facebook. But I’m not satisfied with them, today’s obviously not my day.

I’m leaving to the Arena at 3 PM. I have to mention as to not offend anyone that few underground trains are newer even equipped with a screen and from time to time announce in English too :-)

Cez obed idem dnes po prvýkrát na hotel, treba mi dorábať fotky z predchádzajúcich dní. Cestou mi píše Miro Nowak, či dám nejaké foto Riša na facebook, lebo postúpil do finále. Som v metre a zatiaľ nemám, tak trochu neskôr robím zopár Rišových foto a dávam ich do extra albumu na facebook. Nie som ale s nimi spokojný, dnes sa mi akosi nedarí.

O tretej odchádzam nazad do arény. Aby som nikoho neurazil, tak niektoré súpravy metra tu majú aj novšie, dokonca s displejmi a občas aj hlásia v angličtine :-)

For a late lunch, I’m having scones and coffee again :-)

Riso’s final heat is second on the program and for the first time, there is a Slovak flag on the screens. I’m taking photos of Riso, then other finals and I’m leaving before the last final heat finishes.

Voila :-) I guess it’s enough…

Na neskorý obed mám opäť pagáče a kávu :-)

Riŝove finále je druhé v poradí a po prvýkrát svieti na obrazovkách slovenská vlajka. Fotím Riša, potom ostatné finále a ešte pred doplávaním poslednej finálovej disciplíny odchádzam.

Tadááá :-) už by toho aj stačilo…

I’m going to the hotel hoping that I can work on the photos from the morning women’s individual medley relay and from Riso’s finals so I can leave for the closing ceremony at 9 PM with a clear conscience.
However, I’m coming to the hotel after 8 PM which means I have only time for a shower, copying photos from finals to the disk, checking the route and I can leave…

Closing ceremony was really something, especially the beginning. What those people were showing was unbelievable. There were some speeches afterwards, then they handed over the mace to the organizer of the following Championships, presented the new place and finito.

Idem na hotel v nádeji, že skúsim urobiť ešte fotky doobednej ženského polohovkovej štafety a Riša z finále, aby som s čistým svedomím mohol ísť okolo deviatej na closing ceremony.
Na hotel prichádzam ale až po úsmej, čo znamená, že si dám tak akurát sprchu, skopírujem fotky z finále na disk, pozriem si cestu a môžem ísť…

Closing ceremony, hlavne v úvode, bola poriadne namakaná. To, čo tam tí ľudkovia predvádzali bolo neuveriteľné. Potom nejaké prejavy, odovzdanie žezla usporiadateľovi nasledujúci MS, prezentácia nového miesta a končíme.

I get on a tram and even take a picture of the luxury I have since I’m the only passenger but in no time I find out that I’m on the right line however with the wrong destination. Oh, damn it…

I get off and wait for another one losing about 45 minutes in the process.

Nasadám na električku, ešte si fotím, že aký luxus, že ňou idem sám, keď zistím, že som síce nasadol na správnu linku, ale s iným cieľom. Kurnik šopa…

Vystupujem a čakám na ďalšiu, strata asi 45 min.

I arrive at the hotel, I help myself to a beer and even though I would like to work a bit I’m too tired and go to sleep.
It’s 2 AM.

And it’s the final day…
I wake up at 6 AM, work on photos I wanted to do the previous day, have breakfast and pack myself. At 9 AM, there is a taxi waiting for me and I’m heading to the hotel where Slovak representation team was accommodated.

The ride in the taxi is quite adventurous. Until now, I thought that the orange light on the traffic lights means ‘speed up’ :-) today I’ve learnt that it means ‘speed up even third in the row’. The taxi driver is showing off his racing skills.

I wait for a while at the hotel and then with the crew we all get in the bus and head to Bratislava. There I change the vehicle to the car of our nice masseuse and we drive to Zilina straight through Brno :-) where I return the borrowed technique.

I’m really grateful, thanks to her I can be with my kids tonight.

The end of the show, goodbye :-)

Prichádzam na hotel, dávam si ešte pivko a hoci by som chcel ešte niečo urobiť, tak už nemám sily a idem spať.
Sú dve hodiny ráno.

No a je tu posledný deň…
Vstávam o šiestej, robím fotky, ktoré som chcel už včera, idem na raňajky a balím sa. O deviatej ma už čaká taxík a veziem sa do hotela, kde bývala slovenská repre.

Cesta taxíkom je vcelku dobrodružná.
Doteraz som si myslel, že oranžová na semafore znamená “pridaj” :-), oddnes už viem, že to znamená “pridaj aj z tretieho radu”.
Taxikár predvádza svoje závodnícke umenie.

Na hoteli po chvíli čakania nasadám už spolu s výpravou do autobusu a vezieme sa do Bratislavy. Tam presadám do auta našej milej pani masérky a vezieme sa do Žiliny priamo cez Brno :-), kde vraciam požičanú techniku.

Ďakujem krásne, vďaka nej budem dnes aspoň večer s deťmi.

Koniec vysielania, majte sa :-)

29 Jul

Budapešť 2017: High diving

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 29. July 2017 / 3 Comments

I wake up in the morning later than I have hoped. I hurry into the Arena but still come only 10 minutes before it starts. An inspector have checked me in the metro and fortunately, a glance at my accreditation card was all he needed.

Today, Andrea is the only Slovak swimming. Where did her hand go? :-)


Ráno vstávam neskôr, než som chcel. Ponáhľam sa do Arény, no aj tak prichádzam až 10 minút pred začiatkom. V metre ma ešte stihol skontrolovať revízor, stačil mu našťastie ale iba rýchly pohľad na akreditačku.

Dnes pláva zo Slovákov iba Aďa. Kde jej zmizla ručička? :-)

During the break, I can see that some colleagues are tired.
They sleep in the photographer’s room on the table and few even by the pool on their spots.

I get a tip from Miro Nowak to go shoot high diving and even though I’m not all for we head there with my colleague Sidorjak after lunch. We are taking a boat on the river Danube in front of the parliament, which adds unique background to the photos. The clouds make the dramatic atmosphere complete.
However, after a while, they are sending us away, it’s not the right day for shooting yet.

Cez prestávku už na niektorých kolegoch vidno únavu, spia vo fotoroome na stole alebo niektorí aj pri bazéne na fotopostoch.

Od Mira Nowaka dostávam tip na high diving a aj keď sa mi moc nechce, tak tam vyrážame po obede s kolegom Sidorjákom. Vezieme sa loďou po Dunaji popred parlament, ktorý vytvára jedinečné pozadie aj pre fotky. Dramatickú atmosféru dotvárajú mraky.
Po chvíli nás ale vyhadzujú, dnes ešte nie je ten správny deň na fotenie.

DSC_1415

The atmosphere in the campus is great.
When I compare it with Kazan where souvenirs were sold in around 10 stands, there are only two here.
Atmosféra v celom areáli je výborná.
Oproti Kazani, kde sa suveníry predávali snáď aj v 10-tich stánkoch, tu sú iba dva.

They are already promoting World Championships 2019.
But I’m not sure whether I’ll go to Korea :-)
Propagujú sa už aj MS 2019.
No ale neviem, či pôjdem do Kórei :-)

I’m prepared for the finals, I’m shooting mainly winner’s emotions and sending…
Na finále som pripravený, fotím hlavne emócie víťazov a posielam…

Yuliya have wiped the floor with everybody today :-)
Júlia to dnes všetkým pekne natrela :-)

There are friends in the audience watching and we all say hi to Mirko at home :-)
Z hľadiska sa na to pozerajú aj kamaráti a všetci pozdravujeme Mirka domov :-)

In the evening, I have a beer at the hotel, work on few photos of Andrea and fall asleep.
I’m done.
Večer si dávam na hoteli pivo, robím zopár Adiných foto a zaspávam.
Som k.o.

26 Jul

Budapešť 2017: Júlia a jej zdvihnutý prst (Yuliya and her pointing finger)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 26. July 2017 / 0 Comments

What interesting has happened today?
Surprisingly, it was all about swimming again.

In the morning, there were Katka Listopadova and Andrea Podmanikova representing Slovakia in the pool. I think their photos turned out pretty good. I even changed my clothes because of Andrea :-) I changed a light blue bib for a dark blue bib so I could take photos of her swimming breaststroke from front.


Čo sa dnes udialo zaujímavé?
Kupodivu sa aj dnes opäť hlavne plávalo :-)

Doobeda sme mali za Slovensko vo vode Katku Listopadovú a Aďu Podmaníkovú a myslím, že ich fotky mi celkom vyšli. Kvôli Adi som sa dokonca aj prezliekal :-), svetlomodrú vestu za tmavomodrú “pool bib”, aby som ju na prsiach mohol cvaknúť spredu.

I managed to work on morning photos, both Slovak ones and the ones for SwimSwam, during the break. Then it went much quicker at the hotel in the evening.

It went worse with the photos from finals, I didn’t handle that completely. However, the photo of Yuliya Efimova with the pointing finger after she missed the world record just by one hundredth of a second had success, as well as series of photos of Yui Ohashi finishing second after Katinka in 200 IM.

Fotky z doobedia, či už tie slovenské alebo podľa požiadavky SwimSwam, sa mi podarilo počas prestávky celkom dobre rozpracovať. Večer na hoteli to už išlo celkom rýchlo.

Horšie to už bolo s fotkami z finále, tie som úplne už nezvládol, ale fotka Júlie Jefimovej so zdvihnutým prstom, potom ako o jednu stotinu sekundy zaostala za svetovým rekordom a takisto séria fotiek Yui Ohashi, druhej po Katinke na 200m IM, mali celkom úspech.

Others were celebrating too. Among them, Sarah Sjostrom and Adam Peaty celebrated both becoming World Champions and breaking Championship records.
Radovali sa ale aj ďalší, Sarah Sjostrom a Adam Peaty okrem získania titulov majstra sveta, aj z rekordov šampionátu.

I have to mention also the atmosphere in the Arena when Katinka finished. Home audience was cheering for all Hungarians but the noise after her finish was overwhelming.
Nespomenúť sa nedá tiež atmosféra v aréne, keď doplávala Katinka. Domáce publikum povzbudzuje všetkých maďarov, ale po titule Katinky to burácalo naozaj poriadne.

What else?
I managed to stand in other photographer’s view twice :-), I had time for lunch even time for a pleasant chat and I finally bought a swim cap for my Maťko :-)
It’s nice and for a good price, 5100 HUF (about 17€) :-)

Originally, I wanted to take a few shots of EYOF, since my accreditation applies to that too. However, I decided not to. And I heard I did a right thing; they said it was quite a chaos over there.

So, that’s it for today. I hope that those guys looking like Indians who love to make a noise around 2 AM will soon come to senses…

A čo ešte?
Podarilo sa mi počas dňa vliezť dvakrát iným fotografom do záberu :-), stihol som obed a dokonca sa aj príjemne porozprával a kúpil som svojmu Maťkovi konečne čiapku :-)
Pekná a za “ľudovú cenu” cenu, 5100 HUF (asi 17€) :-)

No a pôvodne som chcel ísť včera pofotiť trochu aj EYOFku, kde mám akreditáciu tiež. Nakoniec som sa ale rozhodol, že nepôjdem. No a vraj som urobil dobre, vraj tam bol celkom chaos.

Takže to je na dnes všetko.
Dúfam, že chalani, čo vyzerajú ako Indovia a ktorí celkom radi robia v hoteli hurhaj o druhej ráno, čoskoro prestanú…