Kazaň 2015: konečne naplno (finally full steam ahead)


Today’s morning was quite chilly but despite of that it has started very well.

Dnešné ráno bolo dosť chladné, no deň napriek tomu začal super.

First discipline in the morning was 50m breaststroke and the world record was already beaten. That was managed by Cameron van der Burgh.
Arena roared.

Cameron is very popular even without setting new world records.
You can always hear it when he comes to the hall…

Prvá dnešná disciplína, 50m prsia a hneď svetový rekord. Postaral sa oň Cameron van der Burgh.
Aréna burácala.

Cameron je dosť populárny aj bez toho, aby zaplával svetový rekord.
V hale to vždy počuť, keď prichádza…

Marek Botik, Katka Listopadova and Riso Nagy have swum their disciplines today.
Photos of Marek are especially good, I dare to say :-)
Svoje disciplíny plávali dnes aj Marek Botík, Katka Listopadová a Rišo Nagy.
Hlavne fotky Mareka mi, myslím, celkom vyšli :-)

Just out of curiosity, when the announcer speaks about Riso he pronounces his name “Ritchrd Nagy” :-) Cool, right?
Len pre zaujímavosť, keď hlásateľ hovorí niečo o Rišovi, tak ho volá “Ričrd Nagy” :-) Pekné, že?

And other interesting thing is that swimming is now very popular in Russia. This photo is from Arena shop near Kazan’s Arena… :-)
A ešte jedna zaujímavosť – plávanie je v Rusku teraz veľmi populárne – foto je z obchodu Arena neďaleko Kazaň Arény… :-)

In the morning, on our ride to morning session we took a taxi and the car was Ford Focus. Since I have the same car we talked a bit.
In Kazan, there are ten thousand taxis driving. This information I have verified from different taxi drivers.
Driving taxis is on daily basis here, much more than in Slovakia. People take taxis to get to work, too.
And this is how it looks before Arena in the evening after the finals, for example…
Ešte ráno, cestou na doobednú časť, sme sa viezli taxíkom, no a bol to Ford Focus. Keďže rovnaké auto mám aj ja, prehodili sme zopár slov.
V Kazani jazdí 10 tisíc taxíkov. Toto mám overené od viacerých taxikárov.
Jazdenie taxíkom je tu na bežnom poriadku omnoho viac ako u nás. Na taxíkoch jazdia ľudia aj do práce.
A takto to vyzerá napríklad pred Arénou večer po finále…

One Euro is approximately 70 RUB.
One liter of gasoline costs 33 RUB (less than 50 cents), cheap isn’t it? But I was told that average salary is 22000 RUB (314 €). Ehm, that’s not so good.

By the way, tickets to morning session cost 300 RUB (4,30 €) and to finals 800 RUB (11,40 €). In comparison with Berlin it’s alright.

Again out of curiosity, one kilo of bananas at the market costs 55 RUB (0,80 €), melon costs 20 RUB (0,30 €), beer can cost 100 RUB and vodka (0,5 l) from 400 RUB to 600 RUB for better one.

Ticket for city transport is 20 RUB, doesn’t matter if it is bus, trolley bus, tram or underground.
And a dinner for two can cost about 1500 RUB with drinks.

Jedno euro je približne 70 rubľov.
Liter benzínu stojí 33 rubľov (menej ako 50 centov), dobrá cena, že?
Ale priemerný plat je tu vraj 22000 rubľov (314€), hm, to už také pozitívne nie je.

Inak vstupenky na doobednú časť stoja 300 RUB (4,30€) a na finále 800 RUB (11,40€). Oproti Berlínu pohodička.

Len pre zaujímavosť kilo banánov na tržnici 55 RUB (0,80€),melón 20 RUB / kg (0,30€), pivo okolo 100 RUB a vodka začina niekde okolo 400 RUB za 0,5l a lepšia okolo 600 RUB.

Lístok na mestskú dopravu, či je to autobus, trolejbus, električka alebo metro 20 RUB.
No a večera pre dvoch ľudí okolo 1500 RUB aj s nápojmi úplne v pohode.

It’ unbelievable but we actually managed to see today’s finals from the very beginning. :-) And it was worth it.

It’s amazing to see the emotions of winners or swimmers who swam world record from a short distance. With the support of the spectators you can’t hear a word and you get chills all over your body.

In the afternoon Adam Peaty beat Cameron’s morning record on 50m breaststroke and Katie Ledecky swam new world record on 1500m freestyle. But the biggest moment of the day according to the support and cheering of the audience was performance of Yuliya Efimova on 100m breaststroke. Even though she didn’t set new world record, that still belongs to Rute, but she won the gold medal and the reaction from the audience was really worth it…

Je to neuveriteľné, ale dnešné finále sme stihli úplne od začiatku :-) A stálo za to.

Je úžasné vidieť zblízka emócie víťazov alebo plavcov, ktorí zaplávali svetový rekord. A keď je to podporené ešte aj publikom, a to tak, že nepočuť slova, behajú z toho zimomriavky po chrbte.

Dnes poobede prebil Adam Peaty doobedňajší Cameronov rekord na 50m prsia a Katie Ledecky zaplávala nový rekord na 1500m voľný spôsob. No asi najväčším vrcholom dňa podľa sily podpory publika bolo vystúpenie Yuliye Efimovej na 100m prsia. Nezaplávala síce svetový rekord, ten patrí stále Rute, vyhrala ale zlato a tá reakcia z hľadiska stála naozaj za to…

By the way, you know how I thought that I knew all about taxis and in the morning I managed to get a taxi to the hotel for so far the best price 75 RUB. That didn’t work well for me in the evening. The taxi for us was waiting on the other side of four-way road but we didn’t know about it. After 15 minutes of waiting (it should have been just 2) volunteer, who called the taxi for us, came to tell us that we are on the wrong side and we should cross the road. We didn’t find the taxi on the other side so I lost my patience and we paid 300 RUB for different taxi :-)

Good night. We can’t wait till tomorrow…

Ako som si inak myslel, že už mám taxíky v malíčku a utvrdilo ma v tom aj to, že doobeda sme išli na hotel za doposiaľ rekordných 75 rubľov, tak večer som dostal zase na frak. Privolaný taxík stál na druhej strane 4-prúdovej cesty, o čom sme my nevedeli. Keď nám po 15-tich minútach čakania (mali to byť pôvodne minúty dve) volunteer, ktorý nám ho privolal, prišiel povedať, že máme prejsť podchodom na druhú stranu a na druhej strane sme ho nenašli, tak už ma došla trpezlivosť a išli sme za 300 :-)

Dobrú noc a tešíme sa na zajtra…

Leave a Reply