Budapešť 2017: deň prvý (day one)


It’s 3:45 AM and I’m taking a taxi so I can take a train from Zilina to Bratislava and then next one to Budapest. At 10:35 AM, almost on time, the train comes to Keleti Pályaudvar station.

Je ráno 3,45 hod. a ja nastupujem do taxíka, aby som zo Žiliny išiel vlakom do Bratislavy a potom ďalším do Budapešti. O 10,35 takmer presne načas vlak pristáva na železničnej stanici Keleti Pályaudvar.

I am roaming around the station for about 20 minutes until I find out that the tram 24 has a stop only few metres from the station exit. I thought it would be a piece of cake however; Hungarian is obviously not for me. I tried saying ‘tram’ even ‘villamos’ to some lady but it did not work :-)
Asi 20 minút sa motám okolo, aby som nakoniec zistil, že električka 24 má zastávku len kúsok od východu zo stanice. Myslel som si, že to bude malina, ale predsa len tú maďarčinu úplne nedávam. Na nejakú pani som skúšal “tram” aj “villamos”, ale akosi to nezabralo :-)

The tram is no miracle. Looking on the bright side, I met Katinka :-)
Električka žiadny komfort, ale cestou stretávam Katinku :-)

When I arrive at the hotel, I’m learning that I have to wait two hours before my room’s ready. Feeling ‘thrilled’ about it, I sit in the bar and try Soproni beer :-)

Finally, after two and half hour, I am checked in. The room is also no miracle but the internet is working flawlessly.

I am unpacking, building my workplace, plugging notebook, screen, turning it on and… The image on the screen is all damaged, the upper part is dark and the lower one is in chaos. I am finding out that the screen broke during the travel. Great :-(

Another ‘great’ news – I adjusted and turned the air conditioner on but it’s not working properly – no cold air. They sent a technician who claimed there isn’t anything he can do about it and the receptionist said the hotel’s full. Maybe tomorrow there will be a free room…
I wanted to leave the hotel at 1:00 PM according to plan however I am leaving at 4:45 PM.
I am taking the underground and I am hoping for some screens or announcements in English. There is neither. The line M3 that I am in looks quite old.

Prichádzam na hotel a dozvedám sa, že musím počkať 2 hodiny, kým bude moja izba nachystaná. “Nadšený” sadám do baru a skúšam pivo Soproni :-)

Nakoniec po 2,5 hod. sa ubytovávam. Izba nie je nič extra, ale internet frčí parádne.

Rozbaľujem kufre a staviam si pracovisko. Zapájam notebook, monitor, zapínam a…
Obraz na monitore je úplne rozhaseny, horná polovica nesvieti vôbec, na dolnej je chaos.
Zisťujem, že displej počas cestovania praskol. Super :-(

A ďalšia “dobrá” správa – klímu som spustil aj správne nastavil, ale akosi z nej nejde studený vzduch. Privolaný opravár konštatuje, že s tým nič nevie urobiť a pani na recepcii hovorí, že hotel je plný. Možno bude iná izba zajtra…

Z hotela som chcel pôvodne vyraziť okolo 13,00, nakoniec odchádzam o 16,45.

Cestujem metrom. Čakal by som nejaký displej a hlášky aj v angličtine, no ani jedno sa nekoná. Používam linku M3, ktorá vyzerá pomerne staro.

After getting off, I see the first arrow marking the way to Duna Arena and other ones direct me safely to it.
And I can see it now :-)

I also see quite a lot of police officers, soldiers, even one armoured vehicle…

Po vystúpení vidím prvú šipku k Duna aréne a ďalšie ma k nej bezpečne dovedú.
A už ju aj vidím :-)

Vidím ale aj pomerne veľa policajtov a vojakov a aj jedno obrnené vozidlo…

I am heading for the accreditation centre and getting my accreditation card. They ran out of lunch vouchers because one delegate from Togo asked many detailed questions so there was no time left for me.
I am passing the safety check and going through the entrance for media and then straight to the photographers’ room. I am obtaining a bib, a locker and I am listening to first instructions.
Mierim do akreditačného strediska a preberám si svoju akreditačku. Vouchre na obedy sa mi už dnes neušli, pán z delegácie z Toga mal veľa podrobných otázok a na mňa už čas nevyšiel.

Prechádzam bezpečnostnou kontrolou a mierim do vstupu pre média a potom do miestnosti pre fotografov. Preberám si fotovestu, skrinku a počúvam prvé inštrukcie.

Right afterwards, I am hastening off. I’m making pictures on my way to the computer shop.
Hneď potom sa ponáhľam preč. Robím cestou zopár foto, ale mierim do obchodu s počítačmi.

I buy a new screen :-(
Kupujem nový monitor :-(

With my accreditation card, I am moving around Budapest for free. I eat a hot-dog and buy a coke while returning to the hotel :-) I am leaving things there and going back to Duna Arena. I would love to try to do a few night shots…
S akreditačnou kartou cestujem po Budapešti už zadarmo. Vraciam sa na hotel, cestou zjem nejaký hotdog a colu :-), vyložím veci na hoteli a vraciam sa nazad k Duna aréne. Rád by som skúsil urobiť zopár nočných záberov…

Coming back to the hotel at 11:45 PM, where my room has sweet 27 degrees.
That’s just enough for the day.

Good night :-)

O 23,45 prichádzam na hotel, kde ma v izbe víta krásnych 27 stupňov.
Na dnes toho už bolo dosť.

Dobrú noc :-)

2 Comments

  1. ŤOŤO
    22. July 2017 at 13:44 — Reply

    Krásnych 27 stupňov :-). Aj tu. Valím na kúpalisko.

  2. Peter
    22. July 2017 at 14:26 — Reply

    Pekné, ale neviem čo sa divíš, že v HU nie je nič po anglicky 😀 Som rád že máš aspoň zatiaľ čas na reporty, a verím, že budú pribúdať. Veľa šťastia s novou izbou 😀

Leave a Reply