Blog

25 Jun

Londýn 2016: mesiac po (one month after)

In Europeans,London 2016 by Peter Sukenik / 25. June 2016 / 1 Comment

At first, I thought that I would write few sentences in London every day just like in Kazan. However, in the end I am writing almost month after the European Championships :-( There was just too much to do during that week and after :-)

Every morning the swimming started at 10am but we had to be at the pool about an hour earlier. Before finals an hour and half was almost not enough. There were many people with cameras and if I did not catch a good spot at the beginning, it was too late later. Sometimes we were packed like sardines :-)


Pôvodne som si myslel, že podobne ako z Kazane, napíšem zopár viet každý deň aj z Londýna. No a nakoniec píšem skoro mesiac po skončení ME :-( Bolo toho skrátka za ten týždeň a po ňom viac než dosť :-)

Každé ráno sa začínalo plávať o 10-tej hodine, no pri bazéne bolo treba byť už asi o hodinu skôr. Na finále bola niekedy aj hodina a pol málo. Bolo nás tam s fotoaparátmi dosť a ak som si nechytil dobré miesto zavčasu, potom už bol problém. Niekedy sme boli naozaj ako sardinky :-)

We had two spots for taking photos, first right behind the starter near the starting blocks and second in the opposite corner of the pool, on the turn.

Again, they used the system of colourful bibs, 3 colours equalling 3 allowed areas of movement. Dark green was for broadcasters, the people involved in television somehow. For example the cameraman by the pool. These people had the biggest privileges. Dark blue and light blue were colours for the real photographers. People with the dark blue bibs could (besides mentioned spots for photographing) move freely at the pool except for the side behind starting blocks. From there were starting all disciplines with the exception of 50m disciplines that ended on this side of the pool and in that case there was no ban. Light blue bibs meant the smallest ‘freedom’. We had two spots for taking photos and it was possible to move around the pool, too, but only with special yellow belt. In the morning, they gave us quite a lot of them but during the finals, we rotated with only two. We could use the belt just for one discipline then we had to return it. Without yellow belt, we had to stay within restricted areas.

Easy, right? :-)

And, of course besides these ‘colour’ rules we had to abide by the standard rules for instance not getting into officials way and things like that. However, I must admit that officials were very helpful and mostly we could talk to them so they did not stand in our shots :-)

Na fotenie sme mali k dispozícii v podstate dve stále miesta, jedno za štartérom pri štartových blokoch a druhé v protiľahlom rohu bazéna, na obrátke.

Opäť tu fungoval systém farebných fotovést, 3 farby = 3 úrovne pohybu. Tmavozelená sa týkala broadcasterov, ľudí majúcich niečo do činenia s televíziou. Bol to napríklad kameraman pri bazéne. Najvyššie privilégiá. Tmavomodrá a svetlomodrá už boli farby naozaj pre fotografov. Tmavomodrí sa mohli okrem spomínaných fotopozícií pohybovať aj v podstate voľne okolo bazéna s výnimkou strany za štartovacími blokmi, kde sa štartovali všetky okrem 50-metrových disciplín. Tie sa na tejto strane dohmatávali a počas 50-tok tabu neplatilo. “Light blue bib” = najmenšia “sloboda”. K dispozícii 2 fotopozície a možnosť pohybovať sa aj okolo bazéna, ale iba s “yellow belt”, špeciálnym žltým pásom. Tých sa na doobedie vydávalo pomerne dosť, na finále sme si ale striedali tuším iba dva. Pás platil na jednu disciplínu a potom sa musel vrátiť. Bez pásu sa byť inde ako na vyhradených pozíciách nesmelo.

Jednoduché, že? :-)

No a samozrejme okrem tohto kolorytu bolo treba dodržiavať aj také tie štandardné pravidlá, ako napríklad nemotať sa rozhodcom popod nohy a podobne. Musím ale povedať, že rozhodcovia boli ústretoví a dalo sa s nimi väčšinou dohodnúť, aby sa nestavali do záberu :-)

After the end of the morning session I always got back to the hotel (except in one case) to work on my shots from morning. At first, I thought I could finish them before finals but that never happened :-) The finals were starting at 6pm and the end was usually about 8.30pm. I always got back to the hotel after 9pm. And that was the time for finishing the work on morning shots and working on photos from finals. I did not enjoy much sleep that week :-)

However, I had the satisfaction of seeing new articles from European Championships with my photos on SwimSwam.com and summersportsworld.sk as well as the reactions of members of SPF Facebook profile.

Po skončení doobedia som sa až na jednu výnimku vždy vracal na hotel, kde som rozrobil fotky z doobedia. Pôvodne som si myslel, že ich ešte pred finále stihnem aj spracovať, no ani raz sa mi to nepodarilo :-) Finále začínalo o šiestej večer a končilo približne o pol deviatej, na hotel som sa dostal vždy až po deviatej. A to bol ten správny čas na dokončenie fotiek z doobedia a spracovanie foto z finále. Moc som si za ten týždeň nepospal :-)

Zadosťučinením pre mňa bolo ale sledovať nové články z ME s mojimi fotografiami na portáloch SwimSwam.com a na summersportsworld.sk a tiež reakcie návštevníkov facebookového profilu SPF.

Because I am writing this almost month after the European Championships ended, I cannot keep a good track of what happened on which day. Nevertheless, I do remember a few interesting things :-)

It always surprised me how many taxis were queued up by the roadside and all of them without drivers. Hmm, they were sitting on the other side :-)

Grocery shops around the hotel were a bit weird. There was no baked goods no ham nor cheese or anything like that, everything packed. In addition, every night I had ‘healthy’ chicken burger, kebab or pizza, not the best choice :-) Besides the trip to the centre, I afforded a visit to the souvenir shop and enjoyed some ‘extra light meal’. Yummy, 12£ gone :-) But Stella in can cost 1£ and draft Guinness was 4£ :-)

Tým, že toto píšem skoro po mesiaci od ukončenia ME, už som stratil presný prehľad, čo sa v ktorý deň udialo. Zopár zaujímavých vecí ale ešte v pamäti mám :-)

Vždy ma prekvapilo, koľko taxíkov stojí pri ceste za sebou a všetky bez šoféra. Hm, sedeli na druhej strane :-)

Potraviny v okolí môjho hotela boli nejaké divné. Nikde žiadne pečivo, krájaná šunka, syry a podobne, všade len všetko balené. No a každý večer “zdravý” chicken burger, kebab alebo pizza? No nič moc :-) Okrem výletu do centra som si doprial ale ešte raz výlet do nejakého obchoďáku za suvenírmi a “extra light meal” bolo dobré. Mňam, 12 libier cink :-) Plechovková Stela bola ale v obchode za libru a za 4 sa dal kúpiť čapovaný Guiness :-)

I guess I had the best experience from travelling. I wrote one or two things about the tube so now I can mention something about typical red double-decker buses. Firstly, they were all red :-) However, the interesting thing was that normally the bus stopped, opened up the back door and people got off. Then according to the number of the people in the bus, the driver either opened or did not open the front door for people to get on. If the bus was full, he simply left. However, that was no tragedy because other bus came in no time. On the route I was taking, the interval between two buses was at any hour of the day 4-9 minutes. It happened more than once that right after one bus came another one going the same route. Ordinarily the drivers were black and you had to pay them for the ride electronically with contactless Oyster Card or as I did with contactless credit card. Inside of the bus there was a special area for luggage, also seats reserved for pregnant women, disabled persons, and the wheelchairs as well. I counted five cameras in every bus usually placed on the ceiling. In some vehicles, the video from cameras was directly projected on the screen. Buses did not stop at every stop you had to ring the driver. The stop buttons were placed on every stanchion. Stuff as LED panels that informed passengers about the next stop were necessity in every bus.

Once I met an inspector. He had some kind of device where you put your card (in my case the Slovak credit card) and he immediately knew if everything was all right.
And it was :-)

Cestovanie, z toho mám asi zážitok najväčší. O metre som už trochu písal, tak teraz skúsim zopár vecí o tradičných červených double deckroch. No ako prvé asi to, že boli všetky červené :-) Zaujímavé bolo ale napríklad aj to, že štandardne autobus zastal a otvoril zadné dvere. Ľudia vystúpili. Podľa toho, koľko ich vnútri zostalo, šofér buď otvoril alebo neotvoril predné dvere, ktorými sa nastupovalo. Ak bol plný, jednoducho odišiel preč. Nebola to ale žiadna tragédia, za chvíľu išiel ďalší. Na trase, kde som sa pohyboval ja, bol interval medzi dvomi autobusmi v akúkoľvek hodinu 4-9 minút. Viackrát sa stalo, že jeden autobus odchádzal a už prichádzal ďalší na rovnakej linke. Šoférovali ich spravidla černosi, platilo sa pri šoférovi. Samozrejme elektronicky, bezkontaktne, priložením Oyster Card alebo ako ja pomocou contactless platobnej karty. Vnútri bol vyhradený priestor na batožinu, takisto miesta na sedenie pre tehotné ženy a invalidov a tiež aj vyhradený priestor pre invalidný vozík. V každom autobuse som napočítal 5 kamier umiestnených väčšinou na strope, v niektorých autobusoch sa aj obraz z nich rovno premietal na monitor. Autobusy nestáli na každej stanici, bolo treba zazvoniť šoférovi. Tlačidlá na zazvonenie boli na každej zvislej tyči slúžiacej na pridržiavanie sa pasažierov počas jazdy. No a také veci ako LED panel, ktorý informuje o ďalšej zastávke, bol samozrejmosťou všade.

Raz som zažil aj revízora. Bezkontaktná krabička, každý priložil svoju kartu (ja tú svoju slovenskú platobnú) a revízor hneď zistil, či je všetko ok.
Bolo :-)

Nevertheless, one more thing from the tube… you can see even this in there…
Z metra ale predsa len ešte niečo… Aj toto sa v ňom dá vidieť…

 

One day it rained. I guess quite untypical for London that it rained so little in one week. Still I got wet pretty badly and from that day I started to call my horrible hotel a den :-) Besides every day washed clothes I had to dry also the wet ones. It turned out to be a bit of a problem :-(
Jeden deň pršalo. Na Londýn asi nezvyk, že za týždeň tak málo. Zmokol som ale kvalitne a od tohto dňa som svoj horrible hotel začal nazývať brlohom :-) Okrem každý deň praných vecí bolo treba sušiť aj veci zmoknuté. Hm, vcelku problém :-(

One morning I walked to the Aquatics Centre from the bus stop with Katarina Listopadova. I got to know two Czech officials and photographer Andrea Staciolli, too. On European Championships, there was also Tino Henschel with whom I had talked already during ISM in Berlin.
Jedno ráno som si zo zastávky autobusu odkráčal cestu k Aquatics centru s Katkou Listopadovou. Zoznámil som sa tiež s dvomi českými rozhodcami a s fotografom Andreom Stacciolim. No a na ME bol aj Tino Henschel, s ktorým sme sa dali do reči ešte počas ISM v Berlíne.

There seem to be certain swimmers whom the audience like more than others. With the regard for the home swimmers that get the biggest applaud and cheering, I noticed that the audience paid more attention to Cameron van den Burgh in Kazan and in London to Sarah Sjoestroem. Maybe it was because of her cheerful personality. For example, Laszlo Cseh was also very popular.
Niektorých plavcov má publikum obzvlášť rado. Keď odhliadnem od toho, že najviac potlesku, výskotu a povzbudzovania vždy dostanú domáci pretekári, tak v Kazani som si toto všimol u Camerona van der Burgha, v Londýne u Sarah Sjoestroem. Možno to bude jej veselou povahou. Dosť obľúbený je ale napríklad aj Laszlo Cseh.

Somehow, the week was over and suddenly it was Friday’s evening, the last day. I started to plan my journey home. Departure at 10.10? I should be at the airport 2 hours before, 2 hours to get there and leave a spare hour just for case. Wow, it seems that I have to leave from the hotel at 5.10. Ouch :-) I should walk in the dark in I think quite dangerous neighbourhood and get the tube. I was not sure about this plan. Therefore, I ordered a taxi to the hotel in the morning and got off at Stratford station.

I quickly managed to fulfil one of my resolution I stepped on the prime meridian :-)

A tak nejako ten týždeň prešiel a zrazu tu bol posledný piatkový večer a ja som začal plánovať cestu domov. Odlet o 10,10? 2 hodiny predtým treba byť na letisku, 2 hodiny na dopravu, hodina rezerva. Wau, treba mi z hotela odísť o 5,10! Vrrr :-( V noci peši potme po na môj vkus nie vcelku bezpečnej štvrti a potom metro? No, nebolo mi všetko jedno. K hotelu som si objednal na ráno taxík a nechal sa odviesť na Stratford station.

Splnil som si ešte narýchlo jedno predsavzatie, “pošliapať” nultý poludník :-)

As I walked into the station, I found out that there is some kind of trouble with my scheduled line. I took out my phone and removed that line from the lines for route scheduling. Within minutes, I moved a bit further and got on different line with the same destination, Heathrow airport. The tube was clean, well lit, with no worries about safety. There were two girls in the carriage with me. They still had a paper strip around their wrists, probably a ticket from some party :-)
Vchádzam do stanice a vidím, že moja naplánovaná linka metra má nejakú poruchu. Vyberám mobil, linku odoberiem z výberu liniek pre plánovanie trasy a behom chvíle sa už presúvam kúsok ďalej a nasadám na inú linku s rovnakým cieľom, letisko Heathrow. Metro čisté, vysvietené, žiadne obavy o bezpečnosť. Vo vagóne idú ešte dve dievčatá, na ruke majú ešte papierový pásik, zrejme vstupenku zo žúrky :-)

I got to the airport ok. I did a self-checking and found out that it is not possible to print my plane ticket. I was supposed to contact the airline management. Houston, we have a problem! I was feeling my adrenaline going as an employee of the British airways was trying to explain to me that they sold more tickets than the number of seats in the plane and that he was going to solve the problem :-) In turn, I was explaining him that I wanted to take this plane because my journey did not end in Vienna. Eventually I sat before the desk for half an hour and then the employee informed me with a smile that everything was all right and I had the ticket. Even though the seat was in the last row before the toilets next to the aisle, the guy was a small hero for me at that time :-)
Na letisko prichádzam v poriadku. Robím si self checkin a dozvedám sa, že pre mňa nie je možné vytlačiť letenku, “kontaktujte manažment leteckej spoločnosti”. Houstone, máme problém. Cítim ako mi stúpa adrenalín, keď sa mi pracovník British airways snaží vysvetliť, že predali viac leteniek, než je miest v lietadle a že sa pokúsi situáciu vyriešiť :-) Ja na oplátku vysvetľujem, že týmto letom letieť chcem, lebo vo Viedni moja cesta nekončí. Nakoniec sedím pred prepážkou približne pol hodiny, keď na mňa pracovník zavolá a s úsmevom mi oznámi, že je všetko v poriadku a letenku mám. Hoci je to do poslednej rady pred toaletami a pri uličke, ale je v tom momente pre mňa malým hrdinom :-)

I moved further, bought some presents, boarded the plane and then safely landed in Vienna. I got on the bus to Bratislava and continued in traveling. In Bratislava, I got off on the same dirty, ‘sweet-smelling’ bus station Mlynske Nivy as few days before. I approached a taxi driver before the station and asked him how much would cost a ride to the main railway station. ’20€.’ I pointed out that it is a bit expansive and got a choice to take it or leave it. Hmm, I was already in Slovakia. I called a VB taxi and paid 3,90€.

I could not decide which station is more ‘beautiful’. The main railway station or the bus station Mlynske Nivy. I guess they can easily compete. I was looking forward to having lunch at the station but after I entered the station restaurant, I minimised it to one beer and as little time as possible. In the waiting room, I was estimating how long it would take someone to ask me something like ‘What’s up, buddy?’. After about five minutes, I heard: ‘How are we, boss?’ :-)

The last public means of transport of my return journey was the Regiojet train, the business class. My impression improved a bit. During the ride there was just one ‘restart’ of the locomotive and with a little delay, we got to Zilina. Taxi, tube, plane, bus, taxi again, train and finally my own car – is there anything left? :-)

Presúvam sa ďalej, kupujem posledné darčeky, nasadáme do lietadla a v poriadku prilietame do Viedne. Presúvam sa k autobusu do Bratislavy a cestujem ďalej. V Bratislave vystupujem na rovnako špinavých a “voňavých” Mlynských Nivách ako pred pár dňami. Oslovujem taxikára pred stanicou a pýtam sa na cenu cesty na hlavnú železničnú stanicu. “20 eur”. Odpovedám, že to je vcelku dosť a dostávam na výber “chceš, alebo nechceš?” Hm, už som na Slovensku. Volám si VB taxi a platím 3,90€.

Ktorá stanica je krajšia? Železničná hlavná alebo autobusová na Nivách? No, myslím, že si nemajú čo vyčítať. Teším sa, že si dám na stanici obed. Po vkročení do staničnej reštaurácie to minimalizujem len na jedno pivo a minimum času. V čakárni odhadujem, za aký čas budem oslovený vetou typu “no ako vedúci?” Minút prešlo nakoniec asi 5 a veta “ako sa máme, šéfko?” :-)

Posledný verejný dopravný prostriedok spiatočnej cesty je vlak RegioJet, business trieda. Trošku sa mi dojem napráva, cestou len 1x “reštartujeme” rušeň a s malým oneskorením pristávame v Žiline. Taxík, metro, lietadlo, autobus, znova taxík, vlak a nakoniec vlastné auto – čo je ešte dnes v ponuke? :-)

During the return journey, I found out about the silver medal that Riso Nagy managed to win. I was glad to hear that but why did he have to wait until Sunday? :-) At least I sent one early photo for the article to SwimSwam, which they are already writing…
Počas spiatočnej cesty zisťujem, že Rišo Nagy zaplával striebro. Teším sa, no musel s tým čakať až do nedele? :-) Tak posielam aspoň jedno skoršie foto pre článok do SwimSwam, ktorý sa už píše…

What more to say?
Maybe the next year I will visit Budapest :-)
A čo povedať na záver?
Budúci rok Budapešť? :-)

Neverthless, I have to mention this – thanks to Riso and his silver medal my photos appeared for the first time in televison broadcasting. It was broadcasted on 7th of June 2016 on television channel TV JOJ in the proramme called ‘Noviny o 12:00′ in which you can see more than 7-minue long interview with him.

Thank you, Riso :-)

No a ešte predsa len jedna poznámka – vďaka Rišovi a jeho striebru sa moje fotografie objavili po prvýkrát aj v televíznom vysielaní. Bolo to 7.6.2016 na TV JOJ v relácii “Noviny o 12:00″, v ktorej bol s ním odvysielaný viac ako 7-minútový rozhovor.

Ďakujem Rišo :-)

16 May

Londýn 2016: úvod do práce a potulky po Londýne (the beginning of work and wandering through London)

In Europeans,London 2016 by Peter Sukenik / 16. May 2016 / 0 Comments

Today it was quite good :-)

After breakfast I quickly dressed, took my bag and adios. Peter, do not forget your electric adapter! :-)

Today I did not walk to the centre. There is a bus stop 300m from my hotel so I took double decker and after two stops, I got out right before the hotel in which stays the Slovak representation. From there it was just 10 minutes on foot.

I got the accreditation without any troubles so I went to the press centre to get more information.

Whom did I see? Giorgia Scala, main FINA and LEN photographer. We shook hands and talked a bit.


Dnes to bolo vcelku fajn :-)

Po raňajkách šup sa obliecť, batoh na chrbát a hajde. Peťo, nezabudni sa adaptér na elektriku! :-)

Dnes som už peši na štadión nešlapal. 300m od hotela mám zastávku a tak pekne double deckrom 2 zastávky až pred hotel, kde býva slovenská výprava. Odtiaľ potom už len zhruba 10 minút po vlastných.

Akreditáciu som dostal bez problémov a tak som sa vybral po ďalšie informácie do press centra.

A ajhľa, Giorgia Scala, hlavný FINA a LEN fotograf. Podali sme si ruky a prehodil zopár slov.

With the card, swinging on my neck I boldly went inside. I walked around the pool, looked around, asked some stuff where and which way to go and where. I even got somewhere I am not allowed to be but just for a moment… :-)
S kartičkou na krku som sa smelo vybral dnu. Obišiel som bazén, poobzeral sa, pospovedal personál kade sa kde ide a dostal som sa tuším aj tam, kde som nemal čo robiť. Ale len na chvíľu… :-)

There was a press conference at 12 AM. The guest were Gregorio Paltrinieri, Jazmin Carlin and Laszlo Cseh, along with the LEN president Paolo Barelli. They said some information about European Championships and the interesting thing was that together with the stars they mentioned Richard Nagy from Slovakia :-) They continued with questions for the swimmers.
O 12-tej bola tlačovka. Hosťami boli Gregorio Paltrinieri, Jazmin Carlin a Laszlo Cseh spolu s prezidentom LEN Paolom Barellim. Povedalo sa zopár informácií o ME, zaujímavosťou bolo, že medzi hviezdami spomenuli aj Riša Nagya zo Slovenska :-) Nasledovali otázky a odpovede plavcom…

After the press conference, I asked for more information and moved to the pool. There was just break between the morning and the afternoon session in diving. In the pool there was Peta Chocova swimming… :-)
Po tlačovke som si vypýtal ešte ďalšie info a presunul som sa k bazénu. Bola práve prestávka medzi doobednou a poobednou časťou dňa v skokoch do vody a v bazéne práve plávala Peťa Chocová… :-)

Whom do I meet then? Slovak officials, Mirko Sosko and Editka Kucejova were just on their way to some officials meeting :-) They did not pose for any photo, shame on them :-)

So what then? I decided to go to the city centre. Today, it was maybe the only chance. So, I looked at the map, located the tube and was good to go…

I noticed as I went out along the entrance that the security checks of the visitors were quite thorough. The wet tarmac was from the emptied bottles of water. You cannot take that inside.

A koho že som to nestretol? Mirka Sošku a Editku Kucejovú cestou na nejaký officials mítng :-) Ani na jedno foto mi nezapózovali, hanba :-)

No a čo teraz? Rozhodol som sa, že si zájdem do centra. Dnes bola možno jediná možnosť. A tak som si pozrel mapu, vyhľadal metro a hurá na cesty…

Cestou okolo vchodu si všímam, že bezpečnostné kontroly návštevníkov sú vcelku dôkladné. Ten mokrý asfalt je z vylievaných tekutín, žiadne sa do vnútra niesť nesmú.

I walked through the shopping centre to the Stratford station. There I took the Central line and went to the Liverpool street. Oh my… :-)
Peši kráčam cez nákupné centrum na stanicu Stratford. Tam nasadám a linkou Central sa veziem na Liverpool street. No ty brďo… :-)

I changed to the Circle line and got off on the Tower Hill. So, what did I see today?

At first, it was Trinity Square Gardens, then I walked around the Tower of London and across the Tower Bridge, I got to the other side of the Thames.

Presadám na Circle a vystupujem na Tower Hill. A čo som dnes videl?

Najskôr to bola Trinity Square Gardens, hneď na to som sa prešiel okolo Tower of London a cez Tower Bridge na druhú stranu Temže.

Next I walked alongside the Thames and the war cruiser Belfast and then again to the other side of the river across the London Bridge to the St Paul’s Cathedral. I looked inside, too….
Potom popri Temži a vojenskej lodi Belfast, opäť nazad cez rieku po moste London Bridge až k St Paul’s Cathedral. Nazrel som aj dovnútra…

From there I went to the London Eye so I could see the crowds waiting in line on my very eyes.
Odtiaľ potom k London Eye, aby som na vlastné oči videl tie fronty ľudí…

… and Shrek :-)
… a Shreka :-)

Aha, I could see Big Ben and Westminster…
A aha, už je vidno Big Ben a Westminster…

Watch out! You have to look… :-)
Pozor, pozeraj sa kam treba… :-)

Then only to Trafalgar Square and I ended my journey at Piccadilly Circus.
Odtiaľ potom už len k Trafalgaru a dnešnú púť končím na Piccadily Circus.

I took photo of one more taxi, one stand and shop with souvenirs and headed to the tube.
I was done…
Fotím si ešte jeden taxík, jeden stánok a obchod so suvenírmi a vchádzam do metra.
Mám dosť…

Tomorrow the start of the swimming is at 10 AM (local time). Right in the first discipline, 400m freestyle there is our Riso Nagy swimming.

I hope everything will turn out well… :-)

Zajtra sa začína plávať o 10-tej hodine miestneho času a hneď v prvej disciplíne 400m voľný spôsob máme Riša Nagya.

Tak snáď mi to vyjde… :-)

14 May

Londýn 2016: cestujem (travelling)

In Europeans,London 2016 by Peter Sukenik / 14. May 2016 / 0 Comments

Alarm clock is ringing, I am brushing my teeth :-) and packing last things and right on time, there is a taxi waiting, that I called in advance. I am going from Podunajske Biskupice to the bus station Mlynske Nivy. Taxi-driver is being too talkative so I am glad I am finally getting out of the car :-) The price for the ride is 7€.

It is raining a bit outside. Bus station Mlynske Nivy is not very welcoming, it is dirty and there are some strangers wandering about. Therefore, I am better going out to platform 12 and getting some fresh air. There are some fellow travellers coming and we are leaving to Vienna airport Schwechat at exactly 7am.


Ráno budíček, umyť zuby :-) , dobaliť sa a presne načas ma už čaká vopred objednaný taxík. Veziem sa z Podunajských Biskupíc na autobusovú stanicu Mlynské Nivy. Taxikár je až príliš zhovorčivý a tak som rád, keď môžem konečne vystúpiť :-) Cena za taxi 7€.

Vonku slabo prší. Stanica Mlynské Nivy ma príliš nevíta, je špinavá, potuľujú sa po nej rôzne indivíduá a ja sa teda radšej presúvam na čerstvý vzduch na nástupište č. 12. Pomaly sa zbiehajú aj ďalší spolucestujúci a o 7,00, presne načas, odchádzame, smer Viedeňské letisko Schwechat.

I am helping the hour of ride pass by revising some English words on my mobile. I could use them this very day :-)

I am starting to be a bit nervous. Check-in is going very slowly, so after a while they are calling us also to Priority and Bag drop desk. They are giving me a boarding pass and I am leaving for Gate D. Passport check is over and now security check. When they are asking me if I have any electronic devices in my bag I am answering ‘some’. I am laying my bag on the conveyor belt and watching the whole crew that handles my belt burst into laughter when they see the content of my bag on the screen. Unpacking everything and again, ou… :-( At the end, everything is ok and I am repacking my equipment piece by piece to my bag carefully :-)

Hodinku jazdy si krátim na mobile – opakujem si anglické slovíčka. Mohli by sa mi ešte dnes hodiť :-)

Začínam byť trošku nervózny. Check-in im ide veľmi pomaly, a tak nás po nejakom čase volajú aj ku pultom “Priority” a “Bag drop”. Do ruky dostávam barding pass a odchádzam ku Gate D. Pasová kontrola zvládnutá a presúvam sa k bezpečnostnej. Na otázku, či mám v batohu nejaké elektronické zariadenie odpovedám, že nejaké áno. Pokladám batoh na pás a sledujem výbuch smiechu, keď sa obsah môjho batohu zobrazil na monitore. Pobavil som komplet obsluhu môjho turniketu. Všetko vyložiť a ešte raz… Uaaaa :-( Nakoniec je ale všetko ok a ja znova ukladám kúsok po kúsku mojej výbavičky na svoje presné miestečko do batohu :-)

We are taking off with 35 minutes delay. They are giving us “Mozzarella & pesto pasta”, yummy. There is a pretty woman sitting beside me. She is preparing a catalogue of women’s shoes during the whole flight :-)
Odlietame s meškaním 35 minút. Na jedenie dostávame “Mozzarella & pesto pasta”, mňam. Vedľa mňa sedí pekná dáma a celú cestu pripravuje katalóg dámskych topánok :-)

I am napping during the flight and almost without noticing we are suddenly above sun-drenched London. We are landing just fine. I am deplaning and along the piano :-) I am crossing the UK border.
Počas letu pospávam a vlastne ani neviem ako a zrazu sme nad slnkom zaliatym Londýnom. V poriadku pristávame, vystupujem a okolo klavíra :-) prekračujem “UK border”.

Already at home, I have decided that from the airport I will go by tube. The station is right there at the terminal and everything is perfectly marked. Firstly, I am trying to pay for the tube by contactless card from Slovenska sporitelna but it is not working. On the other hand, there is no problem with the mBank card. I am riding for over an hour without troubles, at first taking the Piccadilly line then the Central line to the Stratford. Some tube stations are quite interesting…
Ešte doma som sa rozhodol, že z letiska pôjdem metrom. Stanica je priamo na termináli a všetko je perfektne značené. Skúšam za metro zaplatiť najskôr contactless kartou Slovenskej sporiteľne, tá ale nefunguje. Karta z mBank ale problém nemá. Bez problémov cestujem čosi vyše hodiny najskôr linkou Piccadily a následne Central až na Stratford. Niektoré stanice sú zaujímavé…

At Stratford, I am having coffee and I am founding out that someone has stolen a laptop from a woman standing before me :-(

I am running out of ideas on how to continue in my journey and internet is a no-go. Therefore, I am taking a taxi and the last two kilometres I am driving like a king :-) It was definitely worth the 8£.

Na Stratforde si dávam kafe a dozvedám sa, ako pani predo mnou pred pár minútami okradli o laptop :-(

Došli mi nápady ako pokračovať v ceste :-) a internet mi nechce začať fungovať.
A tak teda nasadám na taxi a posledné 2 km sa veziem ako pán :-) Za 8 libier to určite stálo.

The hotel is another story :-( Anyway, I cannot expect better for what I have paid :-)
However, it is not a complete disaster. Wi-Fi is running so I am staying.
Hotel je už horšia kapitola :-( Je presne taký, aký som si zaplatil :-)
Úplná katastrofa to ale nie je, wifi frčí parádne a tak teda zostávam.

So, two tasks are carried out for today – to get to London and to the hotel. There is only the third left – go to the Aquatics Centre and get an accreditation…

Walking takes up over 30 minutes, but unfortunately I am learning that I have had a chance only until 15:30. Therefore, I am just hanging around and taking photos of the exterior. It looks nice…

I did not accomplish the third mission today…
However, tomorrow is also a day :-)

Dve dnešné misie sú teda splnené – docestovať do Londýna a docestovať do hotela. Tretia ešte zostáva – zájsť do Aquatics centra a dostať akreditáciu…

Prechádzka mi trvá čosi cez 30 minút, bohužiaľ ale zisťujem, že som mal šancu len do 15,30. A tak sa teda motám aspoň okolo a fotím exteriér. Vyzerá to pekne…

Tretia misia zostala teda na dnes nesplnená…
Aj zajtra je deň :-)

13 May

Londýn 2016: deň pred (the day before)

In Europeans,London 2016 by Peter Sukenik / 13. May 2016 / 0 Comments

I am sitting with my friend in Bratislava, we are drinking Golden Pheasant 1973 :-) and in my mind, I am preparing for the next day. I am going over everything planned for tomorrow and I am still trying to figure out what I have forgotten or what could go wrong.

Sedím u kamaráta v Bratislave, popíjame Zlatý bažant 1973 :-) a v duchu sa chystám na zajtrajší deň. Predstavujem si, čo všetko ma zajtra čaká a ešte stále sa snažím prísť na to, na čom som zabudol alebo čo by nemuselo vyjsť.

Today I have travelled by train from Zilina to Bratislava and on the halfway to Brno, I managed to equip myself with some photographic equipment, for which I still do not have enough money :-) Thank God, for rental shop Fotori and for the great guy who runs it…

I am going to Vienna by bus in the morning and from there just before lunchtime, I am flying to London airport Heatrow. British Airways is not the cheapest option, but I looked everywhere for another affordable option with reasonable restrictions on amount and weight of hand luggage and did not find any. My “photographic treasures” will travel with me all the time :-) Not to mention I have a bit more than last year…

Dnes som sa zo Žiliny vlakom presunul do Bratislavy a ešte si zaskočil na polcestu do Brna dovybaviť sa fotovýbavičkou, na ktorú som ešte nedošetril :-) Ešte že to Fotori existuje a šéfuje mu moc príma chlapík…

Ráno ma čaká autobusový presun do Viedne a odtiaľ potom tesne pred obedom let na londýnsky Heathrow. British Airways najlacnejšie nie sú, ale nech som hľadal ako som hľadal, inú dostupnú variantu s rozumnými pravidlami na množstvo a váhu príručnej batožiny som nenašiel. Moje “fotopoklady” budú cestovať stále so mnou :-) A že ich mám o trochu viac než pred rokom…

By landing in London, I will consider the first tomorrow’s mission accomplished.

The second mission will be to get to the right hotel :-) I was counting on the fact that London is bigger than Bratislava so I left myself with enough time to get lost a few times :-) I am looking forward to that feeling when I lie down in my hotel room. Then, the main task of Saturday will be managed.

However, there is one more thing to do on Saturday – to take care of accreditation and then have a look at the venue. After that, I have a free schedule until Monday :-)

Have a nice evening…

Pristátím v Londýne budem považovať prvú zajtrajšiu misiu za zvládnutú.

Druhou bude dostať sa do správneho hotela :-) Tipol som si, že Londýn bude väčší ako Bratislava, a tak som si nechal dosť času na to, aby som mohol aj zo trikrát poblúdiť :-) Teším sa na pocit, keď sa zvalím v hoteli do postele. Tým bude hlavná úloha soboty splnená.

Ale ešte jedna povinnosť ma v sobotu čaká – vybaviť si akreditáciu a potom už len ísť okuknúť “venue” a free program až do pondelka :-)

Pekný večer…

07 Aug

Kazaň 2015: cestujeme domov (we are travelling home)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 7. August 2015 / 0 Comments

Here it is. Alarm-clock wakes us up at 5.15, we quickly get up, finish our packing and at exactly 6.00 the taxi is waiting for us. After saying goodbye at the reception desk we leave our temporary home, the hotel Armenia.

On our way to the airport we enjoy a concert of some band which the driver watches and listens to while driving :-) This guy is a bit eccentric but he seems cool :-)
We pay 600 RUB for the taxi which is fine and get off right before an airport terminal.

I like the Kazan’s airport. It’s smaller but nice and modern…


A je to tu, budíček o 5,15, rýchlo vstať, dobaliť kufre a presne o 6-tej už čakal dole taxík.
Rozlúčka na recepcii a my opúšťame náš dočasný domov, hotel Armenia.

Cestou na letisko si užívame koncert nejakej skupinky, ktorý šofér pozerá a počúva popri jazde :-) Je to “dizajnovo” :-) zvláštny týpek, ale pohoďák.
600 rubľov za taxík je ok a vystupujeme pred letiskovým terminálom.

Kazaňské letisko sa mi páči, je menšie, ale moderné a pekné.

In all, I’ll have good memories of Kazan. I guess mainly because the majority of the people I met here were nice, easy-going and willing to help. It didn’t matter if it was a receptionist, a volunteer in the Arena, a shop assistant or a taxi driver…

At the airport there were swimmers from RSA waiting at the same gate. We didn’t see Cameron. I guess he wasn’t going home yet :-) Otherwise it would be a great experience for Peter to meet him alive like this :-)

The flight to Moscow passed without any problems. During flight I noticed that people were reading about swimming in newspapers. Those were newspapers from the day before with the article about Yefimova.

Celkovo na Kazaň budem mať spomienky dobré. Asi hlavne preto, že drvivá väčšina ľudí, ktorých som tu stretol, bola milých, usmiatych a ochotných a bolo jedno či to boli recepčné v hoteli, volunteer-i v Aréne, predavači alebo taxikári…

Na letisku pri rovnakom gate čakajú aj plavci z RSA. Camerona ale nevidíme, asi ešte domov nejde :-) Inak to by mal Peťo iný zážitok stretnúť ho takto naživo :-)

Let do Moskvy prebehol bez akýchkoľvek problémov a počas letu si všímam, že ľudia čítajú v novinách o plávaní. Boli to noviny z predchádzajúceho dňa a bol to článok o Jefimovej.

So, at the airport I didn’t hesitate and headed to newsstand. I was wondering if they wrote something about Mozorov and his false start. I wasn’t mistaken…
Na letisku teda neváham a mierim do novinového stánku. Som zvedavý, či v poslednom čísle bude niečo o Morozovovi a jeho predčasnom štarte. A nemýlim sa…

Sheremetyevo is a huge airport. Getting from terminal D to E took us with the stops in the shops about half an hour. I was also hunting for some souvenir for my wife. Eventually, I bought classic Matryoshka but it was quite a problem to find the right color so it would at least a little fit in our house :-)

Another interesting thing is a horizontal escalator. You get on it and it takes you a bit further :-) I already mentioned it in some other report that, in contrast to Kazan, I met mostly reluctant people without interest here which isn’t very pleasant.

Customs office was again a different story. I still don’t know if I really had to import and export my photographic equipment. But I wanted to avoid any possible problems because the price of the equipment is quite high. On our way to Kazan I made a deal with the customs officer. On our way back another custom officer had a big problem to certify my export. He finally did it after I came to him for the third time. I said that I really wanted to have it certified because I already have the import certified and one copy of that went to the board of customs. And in instructions from organizers this was a sheer warning. So, the customs officer handled it in about three seconds, he certified it with a seal and it was done :-)

We were left with few rubles so I invested in bottles of water. Half a liter cost in the hotel 25 RUB, at the airport it cost 100 RUB from a vending machine or 120 from a shop. The time of our departure was slowly approaching and I could already see our plane waiting…

Sheremetjevo je obrovské letisko. Presun medzi terminálmi D a E nám aj so zastávkami v obchodoch trvá asi polhodinu. Zháňam ešte nejaký suvenír pre manželku, nakoniec to vyhrala klasická matrioška, bol ale celkom problém vybrať takú, ktorá by sa farebne aspoň trochu hodila k nám domov :-)

Zaujímavé sú tu horizontálne eskalátory, nasadnete naň a on Vás odvezie o kúsok ďalej :-) Už som sa o tom zmienil v niektorom z predchádzajúcich príspevkov, oproti Kazani sa tu stretávam väčšinou s neochotnými ľuďmi bez záujmu, čo nie je moc príjemné.

Extra kapitolka bola opäť colnica. Neviem, či mi skutočne bolo treba prihlasovať na import a potom na export techniku, čo som mal na fotenie. Chcel som sa ale vyhnúť nejakým možným problémom, keďže jej hodnota bola dosť vysoká. Pri ceste do Kazane sme to nejako s colníkom zvládli. Na spiatočnej ceste mal ale colník neskutočný problém mi export potvrdiť. Urobil to až keď videl, že idem za ním tretíkrát a povedal som mu, že to potvrdené jednoducho mať chcem, lebo mám potvrdený import a viem, že jedna kópia išla niekde na colný úrad. A v pokynoch od organizátora MS bolo na toto výslovné upozornenie. A tak ma teda colník nakoniec asi za 3 sekundy vybavil, buchol mi na potvrdenie pečiatku a bolo hotové :-)

Zostalo nám ešte zopár rubľov, a tak som investoval do fľaší s vodou. Pollitrovka na hoteli 25 rubľov, na letisku 100 v automate alebo 120 v obchode. Pomaly sa blíži čas odletu a už vidím, že lietadlo na nás čaká…

I figured that the lady at the desk misunderstood my request to seat us together by the window. We both sat by the window. :-) I was on one side of the row by the window and Peter on the other side. :-) I didn’t make a big deal out of it. At last I was glad I sat by the window. We usually leave these seats for children.

During the flight I occupied myself with the Aeroflot magazine. I found out that the maximal take of mass of our Airbus A321 was 89t, then I found out where Aeroflot flights and also how to get from Sheremetyevo to centre of Moscow. I might visit it some other time…

Zisťujem, že pani za pultom si moju prosbu, aby nás dala sedieť spolu a pri okne vysvetlila po svojom. Sedíme pri okne obidvaja :-) , ja na jednej strane radu pri jednom a Peťo na druhej strane pri druhom :-) Beriem to ako fakt a neriešim. Nakoniec som počas letu aj rád, že sedím pri okne. Tieto miesta nechávame vždy deťom.

Počas letu sa zabávam študovaním časopisu od Aeroflotu s zisťujem, že náš Airbus A321 má maximalnu vzletovú hmotnosť 89t, zisťujem kde všade Aeroflot lieta a tiež to, ako sa dostať zo Sheremetjeva do centra Moskvy. Možno raz pôjdem pozrieť…

I couldn’t fall asleep. In front of me there sat a group of five young Russians who were talking too loudly in my opinion. It wasn’t anything serious but it wasn’t either a lullaby. Eventually they died away and were going to rest as well.

The weather was perfect and the clouds below us were creating beautiful images.

Zaspať sa mi nedarí, predo mnou sedí skupinka piatich mladých rusov, ktorí sa na môj vkus bavia až príliš hlasno. Nie je to nič kritické, ale zaspať sa mi pri rom nedá. Nakoniec utíchajú ale aj oni a idú si oddýchnuť tiež.

Je krásne počasie a oblaky pod nami vytvárajú krásne obrazy.

I was amusing myself with tracking our location with navigation, too. We really crossed the permitted speed 50km per hour here :-)
Zabávam sa aj sledovaním našej polohy podľa navigácie, tu sme napríklad výrazne prekročili predpísanú 50-tku :-)

We didn’t fly over Slovakia. We entered Czech Republic from Poland circa above Karvina. If I felt it right we started to descend above Terezin.
According to the navigation I was looking for the highway from Brno to Bratislava and it seems like I found it…
Neletíme ponad Slovensko, do ČR z Poľska vchádzame približne nad Karvinou. Ak som to pocítil správne, tak nad Terezínom začíname klesať.
Podľa navigácie pozerám, či uvidím diaľnicu z Brna do Bratislavy a vyzerá to tak, že áno…

Above Austria the plane started to jolt a little bit and I had difficulty to capture the beautiful landscape. Finally I managed to do it. There doesn’t seem to be so much of wind generators from Earth…
Nad Rakúskom to s lietadlom začína trochu pohadzovať a ja mám trochu problém vyfotiť ich peknú krajinu. Nakoniec sa to ale podarilo. Zo zeme sa to nezdá, koľko tých veterných elektrární majú…

At 16.55 of local time we landed. We handled the formalities and were trying to recall where we had left the car. Peter has a very good memory :-) We paid for parking and headed to Bratislava. It was good that I paid the parking beforehand. Via Pelikan it cost 80€ and on the spot it would cost over 160€ :-)

And how was our homecoming? At home there was already waiting our youngest world champion :-)

O 16,55 už miestneho času pristávame. Vybavujeme formality a spomíname si, kde sme nechali auto. Peťo má ale dobrú pamäť :-) Ešte zaplatiť parkovanie a hajde do Bratislavy. Bolo fajn, že som si parking zaplatil vopred. Cez Pelikan stálo 80€, na mieste by som platil cez 160 :-)

A príchod domov?
Doma nás už čakal náš mladší majster sveta :-)

Well, this is all from my travel journal in Kazan. It was amazing and I hope it wasn’t the last event of this kind. We’ll see what will cross my mind :-)


Finally, I would like to thank for help to Viktor Sulc, www.pujcovnafototechniky.cz,  from whom I lent the most important part of my photographic equipment. On the one hand, I want to thank him for his rental services so there is a place to borrow equipment like this for a reasonable price. On the other hand, I appreciate his training and very pleasant and helpful approach.

Next, I want to say thanks to Mato Vano who helped me with my equipment, too. He’s as much of a fan as I am and we sometimes compete with each other which is good for our improvement :-)

The translation of these reports to English would be too much for me. Alzbeta Hyblova was waiting every day and promptly translating them for me. Thanks.

Last but not least I want to thank our swimming federation SPF, of course. They helped me with handling the formalities and I’m thankful that I could be under their patronage on the World Championships. And my thanks belong also to Miro Nowak who was patient with my curious questions :-)

Thank you!

Well… this is the end of broadcasting from Kazan :-)

No a to je z môjho cestovateľského denníčka z Kazane už asi všetko.
Bolo to super a dúfam, že to nebola moja posledná akcia tohto druhu, uvidíme čo mi zase preskočí hlavičkou :-)


Na záver sa chcem poďakovať za pomoc Viktorovi Šulcovi, www.pujcovnafototechniky.cz, od ktorého som mal požičanú najdôležitejšiu časť svojej fotovýbavičky. Jednak za to že svoju požičovňu vôbec má a je teda si kde aj takúto techniku za rozumný peniaz požičať. A tiež za zaškolenie a veľmi príjemný a ústretový prístup.

Ďalej Maťovi Vaňovi, ktorý ma s technikou dovybavil taktiež. Je to podobný fanda ako ja a tak nejako sa navzájom dopĺňame a občas aj jeden druhého predbiehame :-) , čo je pre naše zlepšovanie moc fajn.

Preklad týchto mojich článočkov do angličtiny by som nedal. Každý deň na ne čakala a promptne ich prekladala Alžbetka Hýblová. Ďakujem.

No a nakoniec samozrejme vďaka aj našej plaveckej federácii SPF, ktorá mi pomohla s vybavovačkami a pod ktorej hlavičkou som aj na MS bol. A tiež Mirovi Nowakovi sa trpezlivosť s mojimi všetečnými otázkami :-)

Ďakujem.

No a…
… koniec vysielania z Kazane :-)

07 Aug

Kazaň 2015: posledny deň “misie” (the last day of our “mission”)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 7. August 2015 / 0 Comments

Wednesday 5th of August 2015 was the last day of our “mission” on World Championships in Kazan…

Today, I went to the Arena all by myself in the morning.
During the breakfast I noticed two girls who looked like swimmers by their figures :-)
When I was asking for a taxi on reception desk the girls probably found out I was heading to the Arena after seeing my accreditation card on my neck. So, we took a taxi together.
They were swimmers and they travelled from Brazil to Kazan to support.
Quite a distance…

The color is important and blue is very good :-)
According to the color on the accreditation card you have access to particular places. It’s simple, quick and effective. There are sections for organizers, for athletes, for referees and for media. Broadcasters are special category, they are quite respected here. That is because they pay for transmission rights.
There is always someone before particular section who controls the access.

Special colors are also for bibs. The standard color was sky blue. I had this bib the whole time. I could stand on reserved places which weren’t bad at all. If a photographer wanted to go on the pool deck he had just to ask for it. For morning session he must have made the request till 3pm and for finals till 9am. These photographers then got dark blue bib. There were always about ten of them.

I planned to go to the pool deck for the last finals. But in the morning I got hold up for a while with Peter in the hotel and the taxi ride took a bit more. I came to the Arena at about 9.20. But I didn’t mind because reserved places were good as well. And this is not the last event there is, isn’t it? :-)

Bibs came also in third color – dark green. These were, for example, for Giorgio Scala, the chief FINA photographer. By the way, he was a very friendly and easy-going Italian…

I can’t help myself not to mention something about taxis… :-)
White line on the road doesn’t mean a thing for these drivers. J And the number of lines on the road is understood as the minimal number of cars that can go side by side on the road. :-)
This is mainly applied to crossroads. If you can fit with your car somewhere it’s almost obligation to jam in there :-)

The most adrenaline ride was the last one to the hotel after the finals. Taxi driver seemed to think that he was on some motor race and he drove through several short-cuts. I was a little bit worried for a moment if we would make it to the hotel.

But let’s talk about swimming…

In newspapers Sport-Express there appeared achievement of Yuliya Efimova.
These newspapers have eight pages and the two thirds of the last one were dedicated to swimming…


Streda 5.8.2015, posledný deň našej “misie” na Majstrovstvách sveta v Kazani…

Do Arény som dnes ráno cestoval sám.
Už na raňajkách som si ale všimol dve dievčinky, prišlo mi, že majú také plavecké postavy :-) Keď som si na recepcii objednával taxík, zistili podľa mojej akreditačnej karty na krku, že zrejme pôjdem do Arény. A tak sme nakoniec išli jedným taxíkom spolu.
Boli to plavkyne a pricestovali fandiť do Kazane z Brazílie.
Dooosť dobrá štreka…

Farba je dôležitá a modrá je dobrá :-)
Podľa farby na akreditačnej karte sa Vám otvárajú dvere na miesta, kde máte prístup. Jednoduché, rýchle, účinné. Organizátori máju svoje zóny, športovci zase svoje, takisto rozhodcovia a médiá. Špeciálna kategória sú broadcasteri, dosť sa to tu okolo nich točí. Oni totiž platia za prenosové práva. Pred príslušnou zónou potom vždy niekto stojí a prístup kontroluje.

Svoju farbu majú ale aj fotovesty. Štandardná bola svetlomodrá (sky blue). Tú som mal celý čas aj ja. Mohol som stáť na vyhradených miestach, ktoré neboli ale vôbec zlé. Ak sa chcel fotograf dostať priamo ku bazénu, bolo treba o to iba požiadať. Do 3-tej hodiny poobede pre doobednú časť a do 9-tej hodiny doobeda pre finále. Títo fotografi potom dostali vestu tmavomodrú. Tých bolo vždy približne 10.

Ja som mal v pláne ísť na “pool deck” na posledné finále. Zdržal som sa ale chvíľu ráno na hoteli s Peťom a takisto akosi dlhšie trvala cesta taxíkom. Prišiel som do Arény asi 9,20. Ale až tak mi to nevadilo, aj vyhradené miesta boli fajn. A toto predsa nie je posledná takáto akcia… :-)

Fotovesty mali ešte aj tretiu farbu – tmavozelenú. Takú nosil napr. aj Giorgio Scala, hlavný FINA fotograf, inak veľmi priateľský a ústretový Talian…

Nedá mi to, musím ešte o tých taxíkoch niečo napísať… :-)
Plná biela čiara tu až tak veľa neznamená :-) A počet jazdných pruhov na ceste je tu chápaný ako minimálny počet áut, ktoré na ceste môžu ísť vedľa seba :-). Platí to hlavne v križovatkách. Ak sa dá niekde vopchať, tak sa tam určite vopchať treba :-)

Naviac posledná, večerná jazda po finále na hotel, bola dosť adrenalínová. Taxikár ju poňal ako preteky a navyše išiel kadejakými skratkami. Trošku som mal aj chvíľami strach, či na hotel vôbec dorazíme :-)

Ale poďme ku plávaniu…

Noviny Sport express a úspech Yuliye Efimovej…
Noviny majú 8 strán a plávaniu boli venované dve tretiny poslednej strany…

IMAG0739

And what interesting things have happened in the Arena today?

First and foremost, Katka Listopadova swam 50m backstroke. She was in the zero line and I didn’t see her well but I took some photos anyway…

A čo zaujímavé sa dnes udialo v Aréne?

No v prvom rade dnes plávala naša Katka Listopadová 50m znak. Bola v dráhe 0 a nemal som na ňu moc dobrý výhľad, niečo som ale aj tak nafotil…

We saw a duel between Adam Peaty and Cameron van der Burgh on 50m breaststroke. That preceded yesterday’s semifinals where these two guys fought together over world record :-)
It was an impressive battle. Peaty won.
Whom did you support? Should I give happy or sad emoticon? :-) :-(
Videli sme súboj Adama Peatyho a Camerona van der Burgh na 50m prsia. Tomuto finále predchádzali včerajšie semifinále, v ktorom sa chalani pretláčali v svetových rekordoch :-)
Bol to pekný súboj. Vyhral to Peaty.
Komu ste fandili Vy? Dám veselý alebo smutný smajlík? :-) :-(

We saw a false start of Morozov in semifinals of 100m freestyle, too. It was obvious and if he wasn’t disqualified I would have been very disappointed. Not that I have anything against him but the rules should apply to everyone…
Videli sme aj predčasný odskok Morozova v semifinále 100m voľný spôsob. Bol úplne očividný a keby nebol diskvalifikovaný, tak by som bol veľmi sklamaný. Nie preto, že by som proti nemu niečo mal, ale ak pravidlá majú platiť, tak majú platiť…

We also saw happy Sun Yang after his victory on 800m freestyle. He ran around the pool to his fans :-) I didn’t catch that with my camera or I could have but I didn’t have good position. I couldn’t see it from my spot.

But when he repeated it after handing out of medals I caught it :-)

Videli sme tiež šťastného Sun Yanga po jeho výhre na 800m voľný spôsob. Rozbehol sa okolo bazéna ku svojim fanúšikom :-) To som nafotiť nestihol, teda vlastne nebol problém s tým, že by som nestihol, ale nemal som na to dobrú pozíciu. Z môjho miesta to nebolo vidieť.

Keď to ale urobil znova po odovzdávaní medailí, tak to už mám :-)

Another interesting thing was a swim-off of Roberto Pavoni and Conor Dwyer to determine who will get to the finals of 200m medley. I guess it’s pretty unusual for two swimmers to have the same time and at the same time to be in semifinals on 8th place :-)
No a zaujímavý bol tiež aj rozstrel medzi Roberom Pavonim a Conorom Dwyerom o postup do finále 200m polohový pretek. Asi dosť neobvyklé, aby mali dvaja plavci na stotinu rovnaký čas a súčasne aby bolo v semifinále na 8.-mom mieste :-)

Then I just glanced at the Arena for the last time, visited the press centre and headed to the hotel.
We had a dinner and packed up our things. At six in the morning we leave from hotel and fly to Moscow and in the afternoon to Vienna.

By the way, I didn’t think I had such bald head :-)

Have a nice evening…

No a potom už len záverečný pohľad na Arénu, posledná návšteva presscentra a hajde na hotel.
Na večeru a pobaliť sa na cestu. Ráno o 6-tej odchádzame z hotela a odlietame do Moskvy. Poobede potom do Viedne.

Inak ani som nevedel, že mám takú plešinu :-)

Pekný večer…

 

05 Aug

Kazaň 2015: konečne naplno (finally full steam ahead)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 5. August 2015 / 0 Comments

Today’s morning was quite chilly but despite of that it has started very well.

Dnešné ráno bolo dosť chladné, no deň napriek tomu začal super.

First discipline in the morning was 50m breaststroke and the world record was already beaten. That was managed by Cameron van der Burgh.
Arena roared.

Cameron is very popular even without setting new world records.
You can always hear it when he comes to the hall…

Prvá dnešná disciplína, 50m prsia a hneď svetový rekord. Postaral sa oň Cameron van der Burgh.
Aréna burácala.

Cameron je dosť populárny aj bez toho, aby zaplával svetový rekord.
V hale to vždy počuť, keď prichádza…

Marek Botik, Katka Listopadova and Riso Nagy have swum their disciplines today.
Photos of Marek are especially good, I dare to say :-)
Svoje disciplíny plávali dnes aj Marek Botík, Katka Listopadová a Rišo Nagy.
Hlavne fotky Mareka mi, myslím, celkom vyšli :-)

Just out of curiosity, when the announcer speaks about Riso he pronounces his name “Ritchrd Nagy” :-) Cool, right?
Len pre zaujímavosť, keď hlásateľ hovorí niečo o Rišovi, tak ho volá “Ričrd Nagy” :-) Pekné, že?

And other interesting thing is that swimming is now very popular in Russia. This photo is from Arena shop near Kazan’s Arena… :-)
A ešte jedna zaujímavosť – plávanie je v Rusku teraz veľmi populárne – foto je z obchodu Arena neďaleko Kazaň Arény… :-)

In the morning, on our ride to morning session we took a taxi and the car was Ford Focus. Since I have the same car we talked a bit.
In Kazan, there are ten thousand taxis driving. This information I have verified from different taxi drivers.
Driving taxis is on daily basis here, much more than in Slovakia. People take taxis to get to work, too.
And this is how it looks before Arena in the evening after the finals, for example…
Ešte ráno, cestou na doobednú časť, sme sa viezli taxíkom, no a bol to Ford Focus. Keďže rovnaké auto mám aj ja, prehodili sme zopár slov.
V Kazani jazdí 10 tisíc taxíkov. Toto mám overené od viacerých taxikárov.
Jazdenie taxíkom je tu na bežnom poriadku omnoho viac ako u nás. Na taxíkoch jazdia ľudia aj do práce.
A takto to vyzerá napríklad pred Arénou večer po finále…

One Euro is approximately 70 RUB.
One liter of gasoline costs 33 RUB (less than 50 cents), cheap isn’t it? But I was told that average salary is 22000 RUB (314 €). Ehm, that’s not so good.

By the way, tickets to morning session cost 300 RUB (4,30 €) and to finals 800 RUB (11,40 €). In comparison with Berlin it’s alright.

Again out of curiosity, one kilo of bananas at the market costs 55 RUB (0,80 €), melon costs 20 RUB (0,30 €), beer can cost 100 RUB and vodka (0,5 l) from 400 RUB to 600 RUB for better one.

Ticket for city transport is 20 RUB, doesn’t matter if it is bus, trolley bus, tram or underground.
And a dinner for two can cost about 1500 RUB with drinks.

Jedno euro je približne 70 rubľov.
Liter benzínu stojí 33 rubľov (menej ako 50 centov), dobrá cena, že?
Ale priemerný plat je tu vraj 22000 rubľov (314€), hm, to už také pozitívne nie je.

Inak vstupenky na doobednú časť stoja 300 RUB (4,30€) a na finále 800 RUB (11,40€). Oproti Berlínu pohodička.

Len pre zaujímavosť kilo banánov na tržnici 55 RUB (0,80€),melón 20 RUB / kg (0,30€), pivo okolo 100 RUB a vodka začina niekde okolo 400 RUB za 0,5l a lepšia okolo 600 RUB.

Lístok na mestskú dopravu, či je to autobus, trolejbus, električka alebo metro 20 RUB.
No a večera pre dvoch ľudí okolo 1500 RUB aj s nápojmi úplne v pohode.

It’ unbelievable but we actually managed to see today’s finals from the very beginning. :-) And it was worth it.

It’s amazing to see the emotions of winners or swimmers who swam world record from a short distance. With the support of the spectators you can’t hear a word and you get chills all over your body.

In the afternoon Adam Peaty beat Cameron’s morning record on 50m breaststroke and Katie Ledecky swam new world record on 1500m freestyle. But the biggest moment of the day according to the support and cheering of the audience was performance of Yuliya Efimova on 100m breaststroke. Even though she didn’t set new world record, that still belongs to Rute, but she won the gold medal and the reaction from the audience was really worth it…

Je to neuveriteľné, ale dnešné finále sme stihli úplne od začiatku :-) A stálo za to.

Je úžasné vidieť zblízka emócie víťazov alebo plavcov, ktorí zaplávali svetový rekord. A keď je to podporené ešte aj publikom, a to tak, že nepočuť slova, behajú z toho zimomriavky po chrbte.

Dnes poobede prebil Adam Peaty doobedňajší Cameronov rekord na 50m prsia a Katie Ledecky zaplávala nový rekord na 1500m voľný spôsob. No asi najväčším vrcholom dňa podľa sily podpory publika bolo vystúpenie Yuliye Efimovej na 100m prsia. Nezaplávala síce svetový rekord, ten patrí stále Rute, vyhrala ale zlato a tá reakcia z hľadiska stála naozaj za to…

By the way, you know how I thought that I knew all about taxis and in the morning I managed to get a taxi to the hotel for so far the best price 75 RUB. That didn’t work well for me in the evening. The taxi for us was waiting on the other side of four-way road but we didn’t know about it. After 15 minutes of waiting (it should have been just 2) volunteer, who called the taxi for us, came to tell us that we are on the wrong side and we should cross the road. We didn’t find the taxi on the other side so I lost my patience and we paid 300 RUB for different taxi :-)

Good night. We can’t wait till tomorrow…

Ako som si inak myslel, že už mám taxíky v malíčku a utvrdilo ma v tom aj to, že doobeda sme išli na hotel za doposiaľ rekordných 75 rubľov, tak večer som dostal zase na frak. Privolaný taxík stál na druhej strane 4-prúdovej cesty, o čom sme my nevedeli. Keď nám po 15-tich minútach čakania (mali to byť pôvodne minúty dve) volunteer, ktorý nám ho privolal, prišiel povedať, že máme prejsť podchodom na druhú stranu a na druhej strane sme ho nenašli, tak už ma došla trpezlivosť a išli sme za 300 :-)

Dobrú noc a tešíme sa na zajtra…

04 Aug

Kazaň 2015: dnes bolo všelijako (today, it has happened this and that)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 4. August 2015 / 0 Comments

Yes, today it has been this and that. At first in the morning the taxi driver dropped us on the other side of the Arena as we were used to. No problem but it was a little bit further and the entrance security check was stricter. I’m already used to explaining two times a day that my backpacks won’t make it through X-ray checks but here they wanted to unpack them completely… Considering that yesterday they wanted to try besides functionality of phone, camera and flash also if my umbrella was functional it was not that crazy :-)

Today it has started with 100m backstroke women and men. So, I took a risk and I picked different spot, on the other side of the pool. Of course, it was higher and above spectators. The bee-line distance between me and starting blocks could have been about 80m. I wanted to try to take a photo of backstroke start when a swimmer bends backwards. Katka took off and this is a result. I still have to work on my skills…


Áno, áno, dnes bolo naozaj všelijako. Najskôr nás pán taxikár ráno vysadil na opačnej strane Arény, než sme boli doteraz zvyknutí. Žiadny problém, len to bolo trošku ďalej a bola tam prísnejšia vstupná bezpečnostná kontrola. Už som si zvykol, že 2x denne vysvetľujem, že moje batôžky skrátka pod rontgen nepôjdu, tu ich chceli ale aj kompletne vybaliť… Ale zase včera chceli okrem skúšky funkčnosti mobilu, foťáka a blesku vyskúšať aj či mi funguje dáždnik :-)

Dnes sa deň začínal znakom 100m ženy aj muži. Tak som to riskol a “nainštaloval” sa na druhú stranu bazéna, než sa štartuje. Samozrejme ale vyššie a za divákmi. Od štartu to mohlo byť vzdušnou čiarou možno aj 80m. Chcel som skúsiť urobiť foto zo znakového štartu, keď sa plavec prehupne dozadu. Katka vyštartovala a tu je výsledok, ešte musím na sebe popracovať…

Yesterday, we (me and Peter) had decided that we wanted to see Kazan as well. So, today we have given up women’s 1500m freestyle and before the beginning of these heats we left the Arena and went to the city. We saw beautiful Kremlin and I found out that it is actually a mosque. During our absence in Arena there didn’t happen anything more than one new World record :-) Katie Ledecky broke it on “sacrificed” 1500m freestyle.
Včera sme si s Peťom povedali, že by sme chceli vidieť aj niečo z Kazane, a tak sme dnes “obetovali” disciplínu 1500m voľný spôsob ženy a pred jej začiatkom sme z Arény odišli a išli do mesta. Videli sme krásny Kremeľ a ja som zistil, že ono je to vlastne mešita. V Aréne sa neudialo počas našej neprítomnosti nič väčšie než jeden svetový rekord :-) Zaplávala ho práve na tých obetovaných 1500m Katie Ledecky.

During our trip to the city I finally understood how to get a taxi not just from the hotel. There is this system that when you order a taxi by calling you get information – when it will come, what type of car it will be. Phone number on taxi company Tatarstan is everywhere to find. It probably works well but the problem is that if you are calling from different phone number than Russian one you are out of luck. You can’t get a taxi with this number. So, when a foreigner needs a taxi it must be called by some native, for example a volunteer on World Championships. We have tried it after today’s finals and it really works this way.

We haven’t caught today’s finals, too :-) There is an hour’s time shift between here and Slovakia and on my computer I still have the Slovakian time. So, I was calm until I realized that we weren’t going to the Arena an hour before the start of the finals but that it had already started. For that reason we didn’t see how Cameron van den Burgh missed the first place by seven hundredth of a second on 100m breaststroke and we also missed second World record of the day. It was broke by Sarah Sjostrom on 100m butterfly. Well, very clever of us… :-(

But we did see handing out of four medals on 50m butterfly and I really liked when the guys came before photographers to pose. They weren’t bigheaded or anything at all.

Počas výletu do mesta som konečne pochopil, ako si zohnať taxík aj inde, než z hotela. Ono tu majú totiž taký systém, že telefonicky si človek objedná taxík a dostane informáciu za koľko minút príde a aké auto to bude. Číslo na taxislužbu Tatarstan nájdete snáď všade a ono to možno aj fajn funguje, problém je jedine v tom, že ak voláte z iného ako ruského čísla, tak máte smolu. Na takéto číslo taxík nedostanete. Keď teda “inostránec” taxík potrebuje, tak ho musí zavolať nejaký domáci, napr. volunteer na MS. Vyskúšali sme si to po dnešnom finále a ono to naozaj funguje.

Dnešné finále sme nestihli zase :-) Je tu o hodinu viac ako na Slovensku a na počítačí čas nemám zmenený. A tak som si bol veselo v tom, koľko máme času, než som zistil, že nejdeme do Arény o hodinu skôr, ale že už vlastne finále začalo. A tak sme nevideli ako Cameronovi van der Burgh ušlo zlato o 7 stotín na 100m prsia a tiež sme nevideli druhý dnešný svetový rekord. Bola to Sarah Sjostrom na 100m motýlik. No čo už, šikovní sme :-(

Videli sme ale odovzdávanie štyroch medailí na 50m motýlik a bolo to moc fajn, keď prišli chalani pózovať pred fotografov. Neboli to žiadne nafúkané bubliny.

Following discipline was 200m medley and Katinka Hosszu with new World record. At least we saw one new record and it was worth it. I can’t put the sound into the article but this is how it looked…
Potom prišla 200m polohovka, Katinka Hosszu a jej nový svetový rekord. Takže jeden sme dnes predsa len dnes videli a stál za to. Neviem do tohto článku vložiť zvuk, ale obraz bol takýto…
DSC_11679 DSC_11779 DSC_11982 DSC_12053 DSC_12063

At last there was the awarding ceremony and end of finals. In the end, Laszlo Cseh came to pose before photographers but I had my equipment already packed and didn’t want to unpack it again. But he seemed like a nice guy…

After we returned to the hotel we went to have a dinner, again to the hotel’s restaurant, again the pasta. We order pasta with chicken or with seafood over again and for me also spicy pasta :-) So far, we enjoy the meal.

That’s it for today’s news.
Wait till tomorrow for upcoming news.

Stay with us! :-)

Vyhlasovanie víťazov a koniec dnešného finále. Na záver dobehol pred fotografov už len Laszlo Cseh a pózoval… Ja už som bol ale zbalený a nechcelo sa mi znovu všetko vyberať. Je to ale sympoš…

Po návrate na hotel sme sa vybrali na večeru. Znova do reštiky nášho hotela a znova na cestoviny. Striedame dokola cestoviny s kuracím mäsom, s morskými plodmi a ja ešte pikantné :-) A celkom nám zatiaľ chutia…

Toľko dnešný spravodajský blok.
Ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete zajtra.

Zostaňte s nami! :-)

03 Aug

Kazaň 2015: prvý deň naostro (the first day for real)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 3. August 2015 / 0 Comments

Waking up, eating breakfast, quick packing of baggage, calling the taxi and heading to work… :-)

An interesting thing is that in the morning taxi costs 140 to 170 rubles and in the evening much more. Today after the finals it went up to 800 :-) The same route with one slight difference – in the evening we don’t take the taxi through hotel.

In the morning I wanted to change Peter’s e-tickets for cute real ones but I shouldn’t have done that. Eventually I managed to do it but it took about 20 minutes :-)


Ráno budíček, raňajky, rýchlo pobaliť bagáž, zavolať taxík a do práce… :-)

Inak je zaujímavé, že ráno stojí taxík 140-170 rubľov a poobede vždy viac, dnes po skončení finále boli aj takí, ktorí si dokázali zapýtať aj 800 :-) Tá istá trasa, akurát jediný rozdiel – poobede si taxík neberieme cez hotel.

Chcel som ráno ešte Peťovi vymeniť e-tickety za pekné, poriadne lístky, ale to som nemal robiť. Nakoniec sa to síce podarilo, ale trvalo to asi 20 minút :-)

In the Arena, I rushed to the press centre, unpacked my largest piece of equipment (lens) and left the case in the locker, put on my bib and went straight to the pool.

When I look back I see that I picked a very good spot. Near the start but not in the same level, a bit further, right behind FINA photographers where I could watch these professionals and catch some useful tricks from them. They were really good :-) I was especially interested in shots under water but also in their methods and technique.

V Aréne rýchlo do press centra, vybaliť najväčší kornútok (objektív) a odložiť obal do skrinky, obliecť vestičku a šup na pľac.

Ked to tak spätne hodnotím, vôbec som si nevybral zlé miesto. Pri štarte, ale nie v jednej úrovni, ale o kúsok ďalej, priamo za FINA fotografmi – mohol som odkukávať aj ich grify. Dobre im to išlo :-) Zaujímavé boli hlavne zábery spod vody, ale aj celkovo ich spôsob práce.

Three of our swimmers have swum today – Katka Listopadova, Riso Nagy and Tomas Klobucnik. I took some photos of them… It’s a shame they didn’t make it further but it wasn’t their last chance…
Dnes plávali traja naši plavci – Katka Listopadová, Rišo Nagy a Tomáš Klobučník. Tak som ich trošku pofotil…Škoda len, že sa nedostali ďalej, ale veď ešte bude šanca…

Today we could also see some well-known swimmers so there was a lot to admire.

After the end of the morning session we went quickly back to the hotel. Peter went to the gym and I sat to the computer. It takes a while to adjust a photo…

We didn’t catch the beginning of the afternoon session, I was just finishing work on photos of our swimmers. Even though I tried I didn’t manage it in time. I posted them on web in the evening :-) We didn’t see Sarah Sjostrom breaking World record in 100m butterfly, we just “heard”… Because when something happens, the whole Arena roars. It’s not just usual noise but real uproar. Naturally it occurs mainly when a home swimmer is in the pool. The noise reached maximum in the evening in the finals of men’s freestyle 4x100m relay when home swimmers were beaten by France. It seemed like if it lasted a little bit longer the Arena might have fallen. I know, I exaggerate a bit :-)

Plávali dnes aj zvučné svetové plavecké mená, takže pozerať bolo stále čo.

Po skončení doobednej časti sme sa rýchlo vrátili na hotel, Peťo si dal posilňovňu a ja som sa posadil za počítač. Ono to chvíľu trvá, kým sa fotka upraví…

Začiatok poobedia sme nestihli, finišoval som foto našich plavcov. Aj tak som to nestihol a išli na web až večer, ale snažil som sa :-) Svetový rekord na 100m motýlik Sarah Sjostrom sme nevideli, iba “počuli”… Keď sa niečo totiž deje, tak celá Aréna buráca. Nie len tak buráca, ale buráca naozaj. Pochopiteľne hlavne vtedy, keď je vo vode nejaký domáci plavec alebo plavkyňa. Vrchol bol dnes vo finále štafety 4x 100m voľný spôsob muži, keď domácich plavcov nakoniec zdolali francúzi, ale ešte chvíľu a Aréna by snáď možno aj spadla. Hej, hej, trochu preháňam :-)

Such lovely girls were handing out the medals…
Takéto páradne dievčatá odovzdávali medaile…

What else happened today?
I can’t think of anything, or I could but I’m too tired to think…

Good night :-)

No a čo ešte z dneška?
Už ma nič nenapadá, teda vlastne aj by napadlo, ale už sa mi žiada zaľahnúť do postele.

Dobrú noc :-)

 

01 Aug

Kazaň 2015: deň pred začiatkom (the day before the start)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 1. August 2015 / 0 Comments

Today, it has happened a lot…

Half an hour after midnight we left nighttime Vienna successfully with Aeroflot Company just to land on one of the runways of Moscow airport Sheremetyevo more than two hours later. For an hour I kept one customs officer busy while importing my photographic equipment into Russia. I still think we made a good deal :-)
But I won’t know for sure until leaving Russia.

Waiting for international flight to Kazan felt like waiting on a bus station in Slovakia. People everywhere you look, rush, flights alternating as on a treadmill, people lying on seats curled up around their baggage, in better case around their relatives :-)


Dnes sa toho udialo celkom dosť…

Polhodinu po polnoci sme so strýčkom Aeroflotom úspešne opustili nočnú Viedeň, aby sme po trochu viac ako dvoch hodinách pristáli na jednej z dráh moskovského letiska Šeremetjevo. Asi hodinu som zamestnával colníka, keď som na import do Ruska prihlasoval svoju techniku na fotenie. Ešte stále si myslím, že sme sa nakoniec dohovorili :-)
To sa ale ukáže až keď budeme Rusko opúšťať…

Pri čakaní na vnútroštátny let do Kazane, som si pripadal ako na slovenskej autobusovej stanici. Všade kopec ľudí, zhon, lety sa gate-och sa striedali ako na bežiiacom páse a ľudia spali na sedadlách skrútení okolo svojej batožiny, v lepšom prípade okolo svojich príbuzných :-)

Eventually we flew to Kazan for about an hour with smaller but newer type of airplane Sukhoi Superjet. I don’t remember much from this flight, I tried to sleep but it didn’t quite work because there was compulsory refreshment :-) Aeroflot was very hospitable.

When we were getting off the plane and handling formalities we could feel, opposite to Moscow, that we were in a city where World Championships is taking place.

Nakoniec sme sa ale dočkali a ďalšiu zhruba hodinku sme leteli do Kazane síce menším, ale zato omnoho novším strojom typu Suchoi Superjet. Z tohto letu si moc nepamätám, pokúšal som sa spať, úplne mi to ale nevyšlo, bolo sa treba povinne napiť a najesť :-) Aeroflot bol pohostinný.

V Kazani už pri vystupovaní z lietadla a ďalej aj pri postupnom vybavovaní formalít bolo na rozdiel od Moskvy cítiť, že sme v meste, v ktorom sa konajú MS.

The feeling got even stronger when we saw friendly and easy-going people welcoming participants of World Championships. We ended up in bus for participants heading to their accommodation. There were only two of us and three Chinese people. During the ride every few meters we could see advertisement for World Championships, from small posters to huge billboards.

When our fellow passengers got off the bus I brushed up my knowledge of Russian language. The result, besides good chat, was short city tour just for the two of us. Thanks, Kazan is a beautiful city :-)

Tento môj pozitívny pocit zavŕšili usmievaví a vtipní ľudia vítajúci účastníkov MS. Skončili sme v autobuse rozvážajúcom účastníkov MS na ubytovanie. Autobus bol zaplnený nami dvoma a ešte ďalšími troma číňanmi. Počas cesty sme mali možnosť vidieť každú chvíľu pri ceste reklamy na MS, od malých plôch až po veľké bilboardy.

Keď vystúpili naši spolucestujúci, oprášil som svoju ruštinu a výsledkom okrem družnej debaty bola aj zrýchlená prehliadka mesta špeciálne pre naše 2-členné publikum. Ďakujeme, Kazaň je pekné mesto :-)

Check in and hurry to the Arena…
Right before the entrance, there was a security check.
Ubytovať sa a hajde do Arény…
Hneď pred vstupom bezpečnostná prehliadka…

Inside I headed straight to accreditation centre to pick up my long-awaited accreditation card :-)
From there I had access to all doors with media sign. With courage I went to press centre and photographers room. I had to find out where a photographer like me could move :-)

I got my first bib and it seemed like it was all I could have done for the day :-)

Za vstupom už ale len priama cesta do akreditačného centra po svoju vysnívanú akreditačnú kartičku :-)
Odtiaľ už s otvorenými dverami všade, kde je napísané Média, rezko a smelo do press centra a do photographer’s room. Bolo treba zistiť a pochopiť, kde sa fotograf ako ja, môže na MS pohybovať :-)

Dostal som svoju prvú fotovestu a mohlo by sa zdať, že týmto by sa môj dnešný deň mohol aj skončiť :-)

It was also necessary to learn what to do the next day so I stayed in Arena for a while. I took part in compulsory photographers briefing. Again I tried to find out everything necessary. I wasn’t successful this time either so I requested personal briefing :-)

We’ll see tomorrow if it was worth it.
At least a photo from Arena for today…

Bolo ale treba ešte zistiť, ako to zajtra bude, a tak som sa po Aréne trochu pomotal. Nasledoval povinný Photographers briefing. Opäť som sa snažil zistiť to, čo som potreboval. Nepodarilo sa úplne ani tentokrát, a tak som si vyžiadal individuálnu inštruktáž :-)

No a zajtra uvidíme, či padla na úrodnú pôdu.
Dnes zatiaľ aspoň foto, ako v Aréne vyzeralo…

And small bonus to end with… :-)
A malý bonus na záver… :-)