Blog

08 Jan

Rok 2017 – aký bol? (The year 2017 – how was it?)

In Nezaradené by Peter Sukenik / 8. January 2018 / 0 Comments

Pool swimming, open water swimming, synchronized swimming, triathlon and a try at diving – those are the sports that I took pictures of in 2017. I’ve been to various competitions, from ordinary competitions to Slovak and World Championships.

The most interesting ones were the Memorial Race of Pavol Vajda in Puchov because of the nice approach of organizers toward little kids, the Slovak Championships in long-distance swimming in Zlate Piesky because of the new surroundings, the M.E.C. Cup in synchronized swimming because of the artistic experience, which the girls create while competing. Then the Zilina Triathlon because of the complexity of the event and amazing atmosphere and, of course, I cannot forget the highlight of the year – the World Championships in Budapest.


Bazénové plávanie, otvorená voda, synchro, triatlon a na skúšku aj skoky do vody – to sú športy, z ktorých som si v roku 2017 “ukradol” zopár fotografií. Boli to súťaže rôznych úrovní – od bežných pretekov cez Majstrovstvá Slovenska až po Majstrovstvá sveta.

Najzaujímavejšími boli pre mňa Memoriál Pavla Vajdu v Púchove pre krásny prístup usporiadateľov k malým deťom, Majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní na Zlatých Pieskoch pre pre mňa nové prostredie, M.E.C. Cup v synchronizovanom plávaní pre umelecký zážitok, ktorý pri synchre dievčatá vytvárajú, Žilinský triatlon pre komplexnosť akcie a výbornú atmosféru a samozrejme zabudnúť nemôžem na vrchol celého roka – Majstrovstvá sveta vo vodných športoch v Budapešti.


What else was interesting?

I have been cooperating with the swimming website SwimSwam.com since 2015. In 2017, more than 387 articles in six languages with my photos were published on the website.

Čo zaujímavé sa mi prihodilo ešte?

Od roku 2015 spolupracujem s plaveckým portálom SwimSwam.com a v roku 2017 vyšlo s mojimi fotografiami na tomto portáli nie menej ako 387 článkov v šiestich jazykoch.


I helped a bit in preparation of the promotional materials to the occasion of 20th anniversary of Nereus Zilina swimming club founding.
Svojou troškou do mlyna som prispel aj k príprave propagačných materiálov ku príležitosti 20.-teho výročia založenia plaveckého klubu Nereus Žilina.


Within the occasion, the selection of my swimming photographs was exhibited during several club events, which was also my first exhibition :-)
V rámci tejto akcie sa aj počas viacerých klubových akcií vystavoval výber mojich plaveckých fotografií, čo bola aj moja prvá výstava :-)


Filip Sebo was selected as the central figure of the Zilina Triathlon promotional material and I was proud :-) since I attributed to that with my photos of Filip running and cycling from the previous year.
Za ústrednú postavu vizuálu Žilinského triatlonu bol vybratý Filip Šebo a som pyšný :-) , že som do vizuálu mohol prispieť fotografiami Filipa z behu a cyklistiky z predchádzajúceho ročníka.


Since I am mentioning Nereus, I added other photos from different club events to the archive…
No a keď už píšem o Nereuse, tak do archívu mi pribudli aj fotografie z ďalších klubových akcií…


I am also glad, that Tomas Klobucnik, Slovak swimmer and an Olympian swimmer, in starting his own new website used my photos in particular.
Som takisto rád, že pre štart svojej novej webovej stránky si Tomáš Klobučník, slovenský reprezentant a olympionik, vybral práve moje fotografie.


At the end of the year, I dived into the water with my camera for the first time to make my very first underwater shots during the Slovak Championships of older pupils in Dolny Kubin :-)
No a na záver roka, počas Majstrovstiev Slovenska starších žiakov v Dolnom Kubíne, som po prvýkrát s fotoaparátom vliezol do vody a urobil svoje prvé športové podvodné fotografie :-)


Some of you may find interesting that according to the reactions of my ‘fans’, the most popular of my pictures is the photo of Nicole Topitzerova and her mother after finishing 10 km at Slovak Championships in long-distance swimming in Zlate Piesky. It was raining at the end of the event and her mother was welcoming exhausted Nicole with an umbrella :-)
Možno bude pre niekoho zaujímavé, že podľa reakcii môjho “publika” by som za najpopulárnejšiu mohol vyhlásiť fotografiu Nicole Topitzerovej a jej mamy po doplávaní disciplíny 10km v rámci MSR v diaľkovom plávaní na Zlatých Pieskoch. Disciplína končila za dažďa a mama s dáždnikom vítala vyčerpanú Nicole :-)


The most popular album, without any doubts and to my big surprise, was the one with photos of officials from World Championships in Budapest. After sharing in the group ‘Swimming Officials’of Alfons Wucherpfennig Gaminde, the album reached almost 400 likes :-)
Najpopulárnejším albumom bol bezpochyby na moje veľké prekvapenie album fotografií rozhodcov z MS v Budapešti. Dosiahol po zdieľaní v skupine “Swimming Officials” Alfonsa Wucherpfennig Gamindeho bezmála 400 lajkov :-)


And what about my favourite shots? :-)

If I were to choose an album, it would be the one from the closing ceremony at World Championships in Budapest. About 200 artists from Hungarian Recirguel Contemporary Circus showed magnificent performance…

A moji najväčší “obľúbenci”? :-)

Ak by som mal vybrať album, tak by to bol album zo záverečného ceremoniálu na MS v Budapešti. Približne 200 artistov z Hungarian Recirguel Contemporary Circus previedlo neuveriteľné predstavenie…


And my favourite photo?

A lot of blue colour, beautiful emotion and my kid – ‘three in one’ in the picture of my younger son Martin…

A fotografia?

Veľa modrej farby, krásna emócia a moje dieťa – “3 v jednom” na fotografii môjho mladšieho syna Martina…


Thanks to all of my supporters and fans and I look forward to 2018 :-)
Ďakujem všetkým svojím podporovateľom a fanúšikom a teším sa na rok 2018 :-)

Peter Sukeník
www.petersukenik.com

01 Aug

Budapešť 2017: Rišo vo finále a koniec “výletu” (Riso in the finals and the end of my “trip”)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 1. August 2017 / 3 Comments

Yesterday, nothing special happened.

Andrea swam 50m breaststroke, I took a photo of her on the start but then she turned her back :-)

She’s quite tall, isn’t she? :-)


Včera sa neudialo nič extra zvláštne.

Aďa plávala 50m prsia, cvakol som ju na štarte, potom sa mi už otočila chrbtom :-)

Je poriadne vysoká, że? :-)

But something did happen… I got a present. Notebook cover from Nikon.

I’ve been looking for something like that for a while now, it’s used as a shield from the sun. It’s possible that someone saw me like this on the Spring Prix of Zilina :-)

Ale predsa čosi… Dostal som darček. Kryt na notebook od Nikonu.

Už som dlhšie niečo také pozeral, je to na zaclonenie pred slnkom. Možno ma už niekto videl takto na Jarnej cene v Žiline :-)

Today, I’ve tried again shooting the individual medley from the podium for victory ceremony in dark blue.
Vyskúšal som si dnes opäť v tmavomodrom fotenie z “victory ceremony” pódia na polohovke.

However, I didn’t like it very much. So, I have been taking pictures of Riso from behind the starting blocks but today, I’ve been shooting them a bit askew.
Moc sa mi to ale nepáčilo, a tak som Riša fotil zase spoza blokov, dnes ale trochu zošikma.

Talking about the relay, that was a complete chaos. I didn’t want to be behind blocks again so I tried being on the side but that didn’t work too.

I tried to change the spot and tripped over a strap from the photographic objective. Fortunately, it didn’t fall but my camera started act weird; there were no numbers on the screen. I swore a bit but luckily, it started to work right after a while.

I wanted to take a pic of all girls from the relay together. They even got together quite nicely but in the last moment, photographers shooting the start of another relay came standing right in my shot and ruined it. This is the best I have…

To štafeta, to bol iný chaos. Nechcel som byť zase za blokmi, tak som skúsil zboku. Ale nič moc.

Skúsil som zmeniť miesto a zakopol som o popruh z objektívu, našťastie nespadol, ale foťák mi úplne schaosil, zrazu neboli na displeji žiadne číselká.
Dobre som si zanadával, no po chvíli sa našťastie spamätal.

Chcel som baby zo štafety cvaknúť spolu a aj sa.pekne k sebe naskladali, no pred nich sa v poslednej chvíli postavili zrazu fotografi fotiaci štart ďalšej štafety a zo záberu nebolo nič. Toto je asi to najlepšie, čo mám…

I took a photo of them later but I had only about 5 seconds to shoot it and right away, I was told off that I’m not supposed to be taking pictures there. Mea culpa.
Cvakol som ich potom aspoň takto, ale to.bola fotka asi za 5 sekúnd a už som aj dostal zdrba, že na tomto mieste sa fotiť nesmie. Mea culpa.

For the first time, I am going to the hotel during lunch today. I need to work on my photos from previous days. On my way, I get a message from Miro Nowak if I can upload a picture of Riso on Facebook since he made it to the finals. I’m in the underground and I don’t have any yet so later I work on few photos of Riso and upload them in special album on Facebook. But I’m not satisfied with them, today’s obviously not my day.

I’m leaving to the Arena at 3 PM. I have to mention as to not offend anyone that few underground trains are newer even equipped with a screen and from time to time announce in English too :-)

Cez obed idem dnes po prvýkrát na hotel, treba mi dorábať fotky z predchádzajúcich dní. Cestou mi píše Miro Nowak, či dám nejaké foto Riša na facebook, lebo postúpil do finále. Som v metre a zatiaľ nemám, tak trochu neskôr robím zopár Rišových foto a dávam ich do extra albumu na facebook. Nie som ale s nimi spokojný, dnes sa mi akosi nedarí.

O tretej odchádzam nazad do arény. Aby som nikoho neurazil, tak niektoré súpravy metra tu majú aj novšie, dokonca s displejmi a občas aj hlásia v angličtine :-)

For a late lunch, I’m having scones and coffee again :-)

Riso’s final heat is second on the program and for the first time, there is a Slovak flag on the screens. I’m taking photos of Riso, then other finals and I’m leaving before the last final heat finishes.

Voila :-) I guess it’s enough…

Na neskorý obed mám opäť pagáče a kávu :-)

Riŝove finále je druhé v poradí a po prvýkrát svieti na obrazovkách slovenská vlajka. Fotím Riša, potom ostatné finále a ešte pred doplávaním poslednej finálovej disciplíny odchádzam.

Tadááá :-) už by toho aj stačilo…

I’m going to the hotel hoping that I can work on the photos from the morning women’s individual medley relay and from Riso’s finals so I can leave for the closing ceremony at 9 PM with a clear conscience.
However, I’m coming to the hotel after 8 PM which means I have only time for a shower, copying photos from finals to the disk, checking the route and I can leave…

Closing ceremony was really something, especially the beginning. What those people were showing was unbelievable. There were some speeches afterwards, then they handed over the mace to the organizer of the following Championships, presented the new place and finito.

Idem na hotel v nádeji, že skúsim urobiť ešte fotky doobednej ženského polohovkovej štafety a Riša z finále, aby som s čistým svedomím mohol ísť okolo deviatej na closing ceremony.
Na hotel prichádzam ale až po úsmej, čo znamená, že si dám tak akurát sprchu, skopírujem fotky z finále na disk, pozriem si cestu a môžem ísť…

Closing ceremony, hlavne v úvode, bola poriadne namakaná. To, čo tam tí ľudkovia predvádzali bolo neuveriteľné. Potom nejaké prejavy, odovzdanie žezla usporiadateľovi nasledujúci MS, prezentácia nového miesta a končíme.

I get on a tram and even take a picture of the luxury I have since I’m the only passenger but in no time I find out that I’m on the right line however with the wrong destination. Oh, damn it…

I get off and wait for another one losing about 45 minutes in the process.

Nasadám na električku, ešte si fotím, že aký luxus, že ňou idem sám, keď zistím, že som síce nasadol na správnu linku, ale s iným cieľom. Kurnik šopa…

Vystupujem a čakám na ďalšiu, strata asi 45 min.

I arrive at the hotel, I help myself to a beer and even though I would like to work a bit I’m too tired and go to sleep.
It’s 2 AM.

And it’s the final day…
I wake up at 6 AM, work on photos I wanted to do the previous day, have breakfast and pack myself. At 9 AM, there is a taxi waiting for me and I’m heading to the hotel where Slovak representation team was accommodated.

The ride in the taxi is quite adventurous. Until now, I thought that the orange light on the traffic lights means ‘speed up’ :-) today I’ve learnt that it means ‘speed up even third in the row’. The taxi driver is showing off his racing skills.

I wait for a while at the hotel and then with the crew we all get in the bus and head to Bratislava. There I change the vehicle to the car of our nice masseuse and we drive to Zilina straight through Brno :-) where I return the borrowed technique.

I’m really grateful, thanks to her I can be with my kids tonight.

The end of the show, goodbye :-)

Prichádzam na hotel, dávam si ešte pivko a hoci by som chcel ešte niečo urobiť, tak už nemám sily a idem spať.
Sú dve hodiny ráno.

No a je tu posledný deň…
Vstávam o šiestej, robím fotky, ktoré som chcel už včera, idem na raňajky a balím sa. O deviatej ma už čaká taxík a veziem sa do hotela, kde bývala slovenská repre.

Cesta taxíkom je vcelku dobrodružná.
Doteraz som si myslel, že oranžová na semafore znamená “pridaj” :-), oddnes už viem, že to znamená “pridaj aj z tretieho radu”.
Taxikár predvádza svoje závodnícke umenie.

Na hoteli po chvíli čakania nasadám už spolu s výpravou do autobusu a vezieme sa do Bratislavy. Tam presadám do auta našej milej pani masérky a vezieme sa do Žiliny priamo cez Brno :-), kde vraciam požičanú techniku.

Ďakujem krásne, vďaka nej budem dnes aspoň večer s deťmi.

Koniec vysielania, majte sa :-)

29 Jul

Budapešť 2017: cvak, cvak, cvak, cvak (click, click, click, click)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 29. July 2017 / 0 Comments

It’s always the same for breakfast; the only thing that is changing are the guests. Italians have replaced Indians and the Japanese :-)

I’m getting on the train in the underground after the jingle and as I sit down I write a report from the previous day.
I usually manage to write it during the journey.

In the photographer’s room, I book positions for shooting by the pool but right away, I’m letting one of them to my colleague, who was left with none.
So Simona Baumrtova can have nice pics too :-)

I cannot tell one day from another anymore and even though I finally know the system, it’s basically still the same. And the creativity fades away :-(
Click, click, click and again click, click, click… :-)

Already in the first heat, there is a false start. Fellow doesn’t have a good day.


Na raňajky je stále to isté a mení sa len osadenstvo hotela. Po Indoch a Japoncoch sú to najnovšie Taliani :-)

Do metra naskakujem už po zvučke, sadám si a píšem report za predchádzajúci deň.
Cestou metrom to tak akurát spravidla stihnem.

Vo fotoroome si objednávam pozície na fotenie pri bazéne a vzápätí jednu z nich púšťam kolegovi, na ktorého už voľná nevyšla.
Nech má Simča Baumrtová pekné foto :-)

Už sa mi tie dni zlievajú a aj keď už v tom nachádzam systém, je to v podstate stále dokola to isté. A kreativita ide do hája :-(
Cvak, cvak, cvak a zase cvak, cvak, cvak… :-)

Hneď prvá rozplavba a predčasný odskok. Chalan nemá dnes svoj deň.

Barbora swam 50m butterfly. I didn’t have much chance to shoot her in the water.
Fortunately, I asked her in advance if she could smile for me. And she did :-)
Baška plávala motýlik 50m. Moc šancí na foto z vody som teda nemal.
Ešte že som ju dopredu poprosil, aby skúsila vykúzliť úsmev. A podarilo sa :-)

Karolina, that’s a different story :-)
She is constantly hidden behind the flags :-) , but I took a nice pic of her on the start.
To taká Kaja, to je iné kafe :-) Furt sa mi schovávala za vlajočky :-)
Ale na štarte sa mi vydarila…

I found two other Slovaks in the audience.
Can you recognize them? :-)
V hľadisku som našiel dvoch ďalších našich.
Spozná ich niekto? :-)

I’ve got an invitation for the closing ceremony today.
I haven’t been on such an event yet but since I’m already here…
It takes place at night on Sunday.
Dnes mi prišla pozvánka na zatvárací ceremoniál.
Ešte som na takom nebol a keď už som tu…
Bude to v nedeľu v noci.

Lunch was delicious, especially some kind of creamy green pea soup, that was quite something.

During the break, there is a volunteer race taking place in the Arena. Nice :-)

Obed bol dnes výborný, hlavne také nejaká krémová hrášková polievka, tá bola fakt super.

V Aréne cez prestávku prebieha “volunteer race”. Milé :-)

During the finals, the atmosphere is amazing again…
Na finále atmosféra opäť výborná…

Sarah has even been petted :-) and I found a new view for shooting the medallists.
Sarah aj vyhladkali :-) a ja som si našiel nový pohľad na fotenie medailistov.

I even got to sing a bit. Russian anthem :-) even three times :-)
No a dokonca som si aj zaspieval. Ruskú hymnu :-) a dokonca trikrát :-)

The evening is a routine.
I post the report on the blog at 2 AM and hurry to bed :-)
Večer už len klasika, o druhej ráno postujem príspevok na blog a mažem pod perinu :-)
29 Jul

Budapešť 2017: High diving

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 29. July 2017 / 3 Comments

I wake up in the morning later than I have hoped. I hurry into the Arena but still come only 10 minutes before it starts. An inspector have checked me in the metro and fortunately, a glance at my accreditation card was all he needed.

Today, Andrea is the only Slovak swimming. Where did her hand go? :-)


Ráno vstávam neskôr, než som chcel. Ponáhľam sa do Arény, no aj tak prichádzam až 10 minút pred začiatkom. V metre ma ešte stihol skontrolovať revízor, stačil mu našťastie ale iba rýchly pohľad na akreditačku.

Dnes pláva zo Slovákov iba Aďa. Kde jej zmizla ručička? :-)

During the break, I can see that some colleagues are tired.
They sleep in the photographer’s room on the table and few even by the pool on their spots.

I get a tip from Miro Nowak to go shoot high diving and even though I’m not all for we head there with my colleague Sidorjak after lunch. We are taking a boat on the river Danube in front of the parliament, which adds unique background to the photos. The clouds make the dramatic atmosphere complete.
However, after a while, they are sending us away, it’s not the right day for shooting yet.

Cez prestávku už na niektorých kolegoch vidno únavu, spia vo fotoroome na stole alebo niektorí aj pri bazéne na fotopostoch.

Od Mira Nowaka dostávam tip na high diving a aj keď sa mi moc nechce, tak tam vyrážame po obede s kolegom Sidorjákom. Vezieme sa loďou po Dunaji popred parlament, ktorý vytvára jedinečné pozadie aj pre fotky. Dramatickú atmosféru dotvárajú mraky.
Po chvíli nás ale vyhadzujú, dnes ešte nie je ten správny deň na fotenie.

DSC_1415

The atmosphere in the campus is great.
When I compare it with Kazan where souvenirs were sold in around 10 stands, there are only two here.
Atmosféra v celom areáli je výborná.
Oproti Kazani, kde sa suveníry predávali snáď aj v 10-tich stánkoch, tu sú iba dva.

They are already promoting World Championships 2019.
But I’m not sure whether I’ll go to Korea :-)
Propagujú sa už aj MS 2019.
No ale neviem, či pôjdem do Kórei :-)

I’m prepared for the finals, I’m shooting mainly winner’s emotions and sending…
Na finále som pripravený, fotím hlavne emócie víťazov a posielam…

Yuliya have wiped the floor with everybody today :-)
Júlia to dnes všetkým pekne natrela :-)

There are friends in the audience watching and we all say hi to Mirko at home :-)
Z hľadiska sa na to pozerajú aj kamaráti a všetci pozdravujeme Mirka domov :-)

In the evening, I have a beer at the hotel, work on few photos of Andrea and fall asleep.
I’m done.
Večer si dávam na hoteli pivo, robím zopár Adiných foto a zaspávam.
Som k.o.

28 Jul

Budapešť 2017: Konečne dobrý deň (finally a good day)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 28. July 2017 / 0 Comments

Ha, today, I finally heard Slovak. I met Andrea Podmanikova with the coach Vladimir Zeleznik by the pool. I was so happy I didn’t even take a photo of them even though I was holding the camera.

I tried to arrange my spot for Katka’s backstroke in the morning but the rules became one big mess. At the end, they let me only on my standard place. Damn it :-(


Ha, tak dnes som konečne počul slovenčinu. Pri bazéne som stretol Aďu Podmaníkovú s trénerom Vladimírom Železníkom. Od samej radosti som ich ani neodfotil, hoci som foťák mal v ruke :-)

Ráno som sa snažil dohodnúť si pozíciu na Katkin znak, no ale poriadne to tu s ich pravidlami schaosili a nakoniec ma nepustili nikde inde, len na štandardné miesto. Sakra :-(

Today, Slovak mixed medley relay was swimming too.
I had a spot behind starting blocks, which is quite a good position to shoot all styles except the crawl
Dnes plávala aj slovenská mixová polohovková štafeta.
Bol som za blokmi na obrátke, to je celkom dobrá šanca na dobré zábery pre všetky štýly okrem kraula.

After the relay, our swimmers were supposed to pose for me. Andrea was my ‘insider’.
However, it did not work as I planned and on the top of it, one ‘professional’ stood perfectly in my view.
So, this is all I got…
Po štafete mi naši mali zapózovať, Aďa bola moja “spojka”.
No moc z toho pózovania nebolo a naviac mi jeden “profík” krásne zablokoval celý výhľad.
Tak len toto…

Well, how about the afternoon?

Today, I finally managed to send my photos to SwimSwam just few minutes after the end of every final heat. After the first one, only 10 minutes might have passed and already there was an article with my photo released. The shot was no miracle but I will work on that :-)

So, I’m proud. It was a good day today :-)

No a poobede?

Dnes sa mi konečne darilo posielať fotky do SwimSwamu pár minút po doplávaní každého finále. Po prvom finále to bolo snáď len 10 minút a už s mojou foto vyšiel aj článok. Fotka nič moc, ale to ešte vyladíme :-)

Tak som dnes pyšný, bol to dobrý deň :-)

26 Jul

Budapešť 2017: Marek (Marek)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 26. July 2017 / 0 Comments

I have to get on the first couch in the morning when I go to the Arena. And when I go back, I need to get on the last one. That way, I walk the shortest distance possible.

I also know the names of metro stations almost by heart and this jingle too :-)


Keď idem ráno do arény, treba nastúpiť do prvého vozňa. A keď idem nazad, tak do posledného. Vtedy sa nachodím najmenej.

Takisto už viem takmer naspamäť názvy staníc metra a túto zvučku :-)

 

It was quite cold in the morning and I took off only in a T-shirt and shorts. I guess I’ll enjoy it in the evening :-)

During the morning session, they were repairing a lane line. It can happen at World Championships too, not just back home in Slovakia :-)

Ráno bola celkom zima a ja som sa vybral iba v tričku a v kraťasoch, Večer si to asi užijem :-)

Počas doobedných pretekov sa opravovala dráha, stáva sa to aj na MS, nielen u nás doma :-)

I took a few shots of officials so I could contribute to the Facebook group of swimming officials.
But it needs to wait till I have more time.
Trochu som pofotil rozhodcov, nech prispejem do facebookovej skupiny plaveckých Officials.
Ale až keď bude trochu času.

Hmmmm, a world record in the morning? Indeed…
Hmmm, doobeda a svetový rekord? Áno…

Today, Marek Botik and Riso Nagy represented our country, Marek swam 50m and Riso 800m freestyle.

It’s a problem to even take a photo of Marek and a different problem to choose from hundred photos of Riso.

So, I took time with shots of Marek and send this photo to the daily photo competition :-)

Z našich dnes plávali Marek Botik a Rišo Nagy, Marek 50m a Rišo 800.

Mareka je problém vôbec odfotiť, u Riša vybrať zo 100 foto tie najlepšie.

Tak som sa s Marekom trochu vyhral a poslal toto foto aj do daily photo competition :-)

Other than that, Nikon quite surprised today, we celebrated its hundredth founding anniversary :-)
No a dnes prekvapil trošku Nikon a oslávili sme 100-té výročie založenia :-)

How about the afternoon? New champions and new world records :-)

I even bought presents to bring home already :-)

A poobede? Ďalší noví šampióni a nové sveťáky :-)

A ja už mám nakúpené darčeky domov :-)

26 Jul

Budapešť 2017: Júlia a jej zdvihnutý prst (Yuliya and her pointing finger)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 26. July 2017 / 0 Comments

What interesting has happened today?
Surprisingly, it was all about swimming again.

In the morning, there were Katka Listopadova and Andrea Podmanikova representing Slovakia in the pool. I think their photos turned out pretty good. I even changed my clothes because of Andrea :-) I changed a light blue bib for a dark blue bib so I could take photos of her swimming breaststroke from front.


Čo sa dnes udialo zaujímavé?
Kupodivu sa aj dnes opäť hlavne plávalo :-)

Doobeda sme mali za Slovensko vo vode Katku Listopadovú a Aďu Podmaníkovú a myslím, že ich fotky mi celkom vyšli. Kvôli Adi som sa dokonca aj prezliekal :-), svetlomodrú vestu za tmavomodrú “pool bib”, aby som ju na prsiach mohol cvaknúť spredu.

I managed to work on morning photos, both Slovak ones and the ones for SwimSwam, during the break. Then it went much quicker at the hotel in the evening.

It went worse with the photos from finals, I didn’t handle that completely. However, the photo of Yuliya Efimova with the pointing finger after she missed the world record just by one hundredth of a second had success, as well as series of photos of Yui Ohashi finishing second after Katinka in 200 IM.

Fotky z doobedia, či už tie slovenské alebo podľa požiadavky SwimSwam, sa mi podarilo počas prestávky celkom dobre rozpracovať. Večer na hoteli to už išlo celkom rýchlo.

Horšie to už bolo s fotkami z finále, tie som úplne už nezvládol, ale fotka Júlie Jefimovej so zdvihnutým prstom, potom ako o jednu stotinu sekundy zaostala za svetovým rekordom a takisto séria fotiek Yui Ohashi, druhej po Katinke na 200m IM, mali celkom úspech.

Others were celebrating too. Among them, Sarah Sjostrom and Adam Peaty celebrated both becoming World Champions and breaking Championship records.
Radovali sa ale aj ďalší, Sarah Sjostrom a Adam Peaty okrem získania titulov majstra sveta, aj z rekordov šampionátu.

I have to mention also the atmosphere in the Arena when Katinka finished. Home audience was cheering for all Hungarians but the noise after her finish was overwhelming.
Nespomenúť sa nedá tiež atmosféra v aréne, keď doplávala Katinka. Domáce publikum povzbudzuje všetkých maďarov, ale po titule Katinky to burácalo naozaj poriadne.

What else?
I managed to stand in other photographer’s view twice :-), I had time for lunch even time for a pleasant chat and I finally bought a swim cap for my Maťko :-)
It’s nice and for a good price, 5100 HUF (about 17€) :-)

Originally, I wanted to take a few shots of EYOF, since my accreditation applies to that too. However, I decided not to. And I heard I did a right thing; they said it was quite a chaos over there.

So, that’s it for today. I hope that those guys looking like Indians who love to make a noise around 2 AM will soon come to senses…

A čo ešte?
Podarilo sa mi počas dňa vliezť dvakrát iným fotografom do záberu :-), stihol som obed a dokonca sa aj príjemne porozprával a kúpil som svojmu Maťkovi konečne čiapku :-)
Pekná a za “ľudovú cenu” cenu, 5100 HUF (asi 17€) :-)

No a pôvodne som chcel ísť včera pofotiť trochu aj EYOFku, kde mám akreditáciu tiež. Nakoniec som sa ale rozhodol, že nepôjdem. No a vraj som urobil dobre, vraj tam bol celkom chaos.

Takže to je na dnes všetko.
Dúfam, že chalani, čo vyzerajú ako Indovia a ktorí celkom radi robia v hoteli hurhaj o druhej ráno, čoskoro prestanú…

24 Jul

Budapešť 2017: makačka (tough day)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 24. July 2017 / 2 Comments

Today starts with a photo briefing at 8:00 AM and that means if breakfast starts at 7:00 I have only about five minutes to eat. I leave the hotel at 7:11, entering the underground at 7:16, the metro leaves at 7:21 and I am marking today’s ‘goals’ into the start list. I get off at 7:41, entering the Duna Arena at 7:51 and the photographs’ room at 7:55. I catch the briefing in time covered with sweat :-(

O 8,00 máme dnes foto brífing, to znamená, že ak mám raňajky od 7-mej, tak mám na ne asi 5 minút. O 7,11 odchàdzam z hotela, 7,16 vchádzam do metra, 7,21 metro odchádza a ja si značím “ciele” dňa do štartovej listiny. O 7,41 vystupujem, 7,51 vchádzam do areálu Duna arény a 7,55 do foto roomy. Brífing stíham, akurát mi tečie po chrbte pot :-(

So, what are the rules for photographers? Quite strict. We have one common place for all of us by the pool, another smaller one just above it and also every spectator’s seat, if they don’t come. If they come, we have to let the seat. And since there is no way to get near the pool after the beginning of swimming it’s a huge risk. There is also one place for photographers from big agencies right opposite us. Shooting from the front is allowed for six agency photographers and two ‘ordinary’ photographers when swimmers from their countries are in the water. There is also no bag policy at the pool. Good old Kazan and London.

So, let’s begin. I need to find some spot; it starts in 30 minutes.
I only see Riso Nagy from all Slovak swimmers.

A pravidlá pre fotografov? Dosť striktné. Jedno spoločné miesto pre všetkých pri bazéne, jedno menšie nad týmto miestom na tribúne a tiež hociktoré divácke miesto, ak divák nepríde. Ak príde, má prednosť. Keďže k bazénu sa po začatí pretekov už dostať nedá, tak je to veľký risk. Jedno miesto majú ešte fotomani z veľkých agentúr oproti nám a fotiť z čela môže 6 agentúrnych a 2-ja “obyčajní” fotografi, ak im pláva akurát plavec z ich krajiny. Platí tiež “no bag policy”, žiadne batohy k bazénu. Zlatá Kazaň, zlatý Londýn.

Poďme na to, je 30 min. pred začiatkom, treba si nájsť miesto.
Z výpravy SVK vidím akurát Riša Nagya.

After the morning session, I hurry into the photographer’s room and sort photos. No time for lunch, water, coffee and some scones will do :-(

You have to catch a spot before the afternoon finals an hour before. So, despite having a lot to do I sit on my spot and chat with Martin Sidorjak.

And the finals? Except relays, Yang Sun with Katie Ledecky were no doubt in the spotlight today. Well, Yang a big time :-)
He gave a big hug to re-elected Maglione too :-)

Po skončení doobedia frčím do fotoroomy a triedim foto. Obed som nestihol, som na vode, káve, a pagáčoch :-(

Miesta pred poobedným finále sa obsadzujú už hodinu vopred, a tak aj keď mám prácu, sedím na fotoposte a debatujem s Martinom Sidorjákom.

A finále? Okrem štafiet dnes hviezdili Yang Sun a Katie Ledecky. No a Yang veru poriadne :-)
Vyobjímal aj znovuzvoleného Maglioneho :-)

Coming to the hotel at 9:00 PM. After a shower and a beer, I start to work.

I am finishing at 3:00 AM.
Is it just me or is there actually a lion? :-)

O deviatej prichádzam na hotel a púšťam sa po sprche a pive do práce.

O tretej ráno končím.
Zdá sa mi to, alebo vidím leva? :-)

23 Jul

Budapešť 2017: skoky (diving)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 23. July 2017 / 3 Comments

Not much have happened today, so this small report will be quite brief :-)

After breakfast, I managed to explain to the receptionist that air conditioner should primarily serve for cooling and if it only blows, it’s not enough. They even found a new room for me. It’s smaller with the view over the yard but it’s cooler. So, the big moving began :-)

I worked on my photos from yesterday, posted my first report and went straight to the Arena. It was raining, hot and sticky weather…

In the Arena, I took photos of the pool during 3m diving so Mirko would see they let me inside :-)


Dnes bol relatívny pokoj a tak aj tento reportík bude pomerne krátky :-)

Po raňajkách sa mi podarilo pánovi na recepcii vysvetliť, že klimatizácia je spravidla na chladenie a keď iba fúka, tak to nie je okej. Našla sa dokonca pre mňa aj nová izba. Menšia, otočená do dvora, ale chladnejšia. A tak nastalo veľké sťahovanie :-)

Spracoval som zopár foto zo včera, postol prvý príspevok a hajde do arény.
Pršalo a bolo teplo a dusno..

V aréne som počas skokov z 3m pofotil bazén, nech Mirko vidí, že ma pustili aj dnu :-)

I met Mike Lewis, a professional from the US and basically a colleague from SwimSwam.

Lunch… it’s nice of the organizer and not quite usual that all pressmen and photographers have beside common refreshment also a lunch and it’s on Duna boat.

Stretol som aj Mika Lewisa, profíka z U.S. a v podstate môjho kolegu zo SwimSwam.

Obed… Je od organizátora pekné a vôbec nie obvyklé, že všetci novinári a fotografi majú okrem bežného občerstvenia aj obedy, a to na Duna boate.

After the lunch, I wanted to head back but Tino lured me into shooting 10m diving.
So, I tried and I even sent two photos to daily competition for the photo of the day. Maybe no one will send any and I will be the winner :-)
Po obede som už aj chcel ísť preč, keď ma Tino navnadil na skoky z 10m.
Tak som skúsil a dve fotky som ešte poslal aj do dennej súťaže o najlepšie foto. Možno nikto nič nepošle a ja vyhrám :-)

 

Today, it was more or less a trial run. Tomorrow in the morning, there is a photo briefing and then it’s starting for real…
Dnes to bola viacmenej taká skúška, zajtra ma ráno čaká foto briefing a potom to bude už naostro…

I am writing this report on my way to the hotel and suddenly I hear ‘Népliget’, which is my cue to get off :-)
I managed to finish it :-)

See you tomorrow…

Cestou na hotel píšem tento príspevok, keď sa zrazu ozvalo “Népliget”, čo bola moja výstupná stanica :-)
Stihol som to :-)

Ahojte zajtra…

22 Jul

Budapešť 2017: deň prvý (day one)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 22. July 2017 / 2 Comments

It’s 3:45 AM and I’m taking a taxi so I can take a train from Zilina to Bratislava and then next one to Budapest. At 10:35 AM, almost on time, the train comes to Keleti Pályaudvar station.

Je ráno 3,45 hod. a ja nastupujem do taxíka, aby som zo Žiliny išiel vlakom do Bratislavy a potom ďalším do Budapešti. O 10,35 takmer presne načas vlak pristáva na železničnej stanici Keleti Pályaudvar.

I am roaming around the station for about 20 minutes until I find out that the tram 24 has a stop only few metres from the station exit. I thought it would be a piece of cake however; Hungarian is obviously not for me. I tried saying ‘tram’ even ‘villamos’ to some lady but it did not work :-)
Asi 20 minút sa motám okolo, aby som nakoniec zistil, že električka 24 má zastávku len kúsok od východu zo stanice. Myslel som si, že to bude malina, ale predsa len tú maďarčinu úplne nedávam. Na nejakú pani som skúšal “tram” aj “villamos”, ale akosi to nezabralo :-)

The tram is no miracle. Looking on the bright side, I met Katinka :-)
Električka žiadny komfort, ale cestou stretávam Katinku :-)

When I arrive at the hotel, I’m learning that I have to wait two hours before my room’s ready. Feeling ‘thrilled’ about it, I sit in the bar and try Soproni beer :-)

Finally, after two and half hour, I am checked in. The room is also no miracle but the internet is working flawlessly.

I am unpacking, building my workplace, plugging notebook, screen, turning it on and… The image on the screen is all damaged, the upper part is dark and the lower one is in chaos. I am finding out that the screen broke during the travel. Great :-(

Another ‘great’ news – I adjusted and turned the air conditioner on but it’s not working properly – no cold air. They sent a technician who claimed there isn’t anything he can do about it and the receptionist said the hotel’s full. Maybe tomorrow there will be a free room…
I wanted to leave the hotel at 1:00 PM according to plan however I am leaving at 4:45 PM.
I am taking the underground and I am hoping for some screens or announcements in English. There is neither. The line M3 that I am in looks quite old.

Prichádzam na hotel a dozvedám sa, že musím počkať 2 hodiny, kým bude moja izba nachystaná. “Nadšený” sadám do baru a skúšam pivo Soproni :-)

Nakoniec po 2,5 hod. sa ubytovávam. Izba nie je nič extra, ale internet frčí parádne.

Rozbaľujem kufre a staviam si pracovisko. Zapájam notebook, monitor, zapínam a…
Obraz na monitore je úplne rozhaseny, horná polovica nesvieti vôbec, na dolnej je chaos.
Zisťujem, že displej počas cestovania praskol. Super :-(

A ďalšia “dobrá” správa – klímu som spustil aj správne nastavil, ale akosi z nej nejde studený vzduch. Privolaný opravár konštatuje, že s tým nič nevie urobiť a pani na recepcii hovorí, že hotel je plný. Možno bude iná izba zajtra…

Z hotela som chcel pôvodne vyraziť okolo 13,00, nakoniec odchádzam o 16,45.

Cestujem metrom. Čakal by som nejaký displej a hlášky aj v angličtine, no ani jedno sa nekoná. Používam linku M3, ktorá vyzerá pomerne staro.

After getting off, I see the first arrow marking the way to Duna Arena and other ones direct me safely to it.
And I can see it now :-)

I also see quite a lot of police officers, soldiers, even one armoured vehicle…

Po vystúpení vidím prvú šipku k Duna aréne a ďalšie ma k nej bezpečne dovedú.
A už ju aj vidím :-)

Vidím ale aj pomerne veľa policajtov a vojakov a aj jedno obrnené vozidlo…

I am heading for the accreditation centre and getting my accreditation card. They ran out of lunch vouchers because one delegate from Togo asked many detailed questions so there was no time left for me.
I am passing the safety check and going through the entrance for media and then straight to the photographers’ room. I am obtaining a bib, a locker and I am listening to first instructions.
Mierim do akreditačného strediska a preberám si svoju akreditačku. Vouchre na obedy sa mi už dnes neušli, pán z delegácie z Toga mal veľa podrobných otázok a na mňa už čas nevyšiel.

Prechádzam bezpečnostnou kontrolou a mierim do vstupu pre média a potom do miestnosti pre fotografov. Preberám si fotovestu, skrinku a počúvam prvé inštrukcie.

Right afterwards, I am hastening off. I’m making pictures on my way to the computer shop.
Hneď potom sa ponáhľam preč. Robím cestou zopár foto, ale mierim do obchodu s počítačmi.

I buy a new screen :-(
Kupujem nový monitor :-(

With my accreditation card, I am moving around Budapest for free. I eat a hot-dog and buy a coke while returning to the hotel :-) I am leaving things there and going back to Duna Arena. I would love to try to do a few night shots…
S akreditačnou kartou cestujem po Budapešti už zadarmo. Vraciam sa na hotel, cestou zjem nejaký hotdog a colu :-), vyložím veci na hoteli a vraciam sa nazad k Duna aréne. Rád by som skúsil urobiť zopár nočných záberov…

Coming back to the hotel at 11:45 PM, where my room has sweet 27 degrees.
That’s just enough for the day.

Good night :-)

O 23,45 prichádzam na hotel, kde ma v izbe víta krásnych 27 stupňov.
Na dnes toho už bolo dosť.

Dobrú noc :-)